Pasażer Wywiady

Michał Panfil: Uważnie śledzimy rozwój sytuacji

W tym okresie jaki był najtrudniejszy moment dla Pana i dla Spółki?

Niewątpliwie najtrudniejszy był początkowy okres obowiązywania ograniczeń, w ciągu którego musieliśmy zrewidować istniejące dotychczas, jak również wdrożyć nowe procedury związane z systemem reagowania w stanie zagrożenia epidemicznego. Drugim elementem była konieczność szybkiego i kompleksowego wyposażenia w niezbędny sprzęt i środki bezpieczeństwa osobistego dla personelu, środków transportu oraz wszystkich obiektów pracy służących również do obsługi klientów. W początkowym okresie dostęp do tego asortymentu był utrudniony z uwagi na olbrzymie zapotrzebowanie ze strony podmiotów krajowych i zagranicznych. W każdym momencie staraliśmy i wciąż staramy się podejmować wszelkie niezbędne decyzje i działania mające na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia oraz życia podróżnych, jak również pracowników wykonujących obowiązki bezpośrednio związane z prowadzeniem sprawnego i bezpiecznego dla wszystkich uczestników i użytkowników ruchu kolejowego na linii WKD. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD udało nam się uniknąć najgorszego.

 

Jakie środki rzuciliście na pole walki z COVID-19?

Podjęliśmy szereg niezbędnych działań, w większości wynikających z obowiązujących regulacji, w tym:

 • wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej, tj. płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki itp.;
 • wyposażenie wszystkich pomieszczeń służbowych, w tym również kas biletowych, poczekalni itp. w środki dezynfekujące;
 • dokonywanie przez firmę sprzątającą tabor oraz pomieszczenia biurowo-socjalne spółki mycia poręczy wszelkiego typu, klamek, uchwytów oraz odkażania przycisków otwierania drzwi na pojeździe;
 • wyposażenie taboru kolejowego w komunikaty dźwiękowe informujące o konieczności zachowania środków ostrożności;
 • wyposażenie taboru kolejowego w informacje plakatowe o konieczności zachowania środków ostrożności, jak również o dostępnej aktualnej liczbie miejsc wewnątrz pojazdu;
 • ograniczenie dostępu do przycisków otwierania drzwi przez pasażerów, przy jednoczesnym wprowadzeniu otwierania i zamykania drzwi przez załogę pociągu; zakupienie ozonatorów, umożliwiających uzupełnienie oraz przyspieszenie procesu odkażania pojazdów i pomieszczeń służbowych;
 • ograniczenie godzin pracy kas biletowych;
 • ograniczenie do minimum osobistego dostępu do siedziby spółki dla interesantów zewnętrznych przy jednoczesnym rozszerzeniu możliwości komunikowania się za pomocą środków elektronicznych; w przypadku zweryfikowanej i potwierdzonej konieczności osobistej wizyty prowadzone są szczegółowe kontrole temperatury i odkażanie przed wejściem na teren;
 • wprowadzenie możliwości świadczenia pracy zdalnej dla pracowników, zastosowanie systemu dyżurów w siedzibie spółki;
 • ograniczenie do minimum możliwości kontaktu personelu pokładowego (maszynistów) z podróżnymi poprzez zawieszenie sprzedaży biletów przez maszynistów;
 • personel pokładowy (pojedynczy maszynista w odgrodzonym pomieszczeniu kabiny maszynisty) został wyposażony w skafandry ochronne, maseczki twarzowe i rękawiczki ochronne; zestawy ochronne znajdują się na wyposażeniu każdego pojazdu, następnie wyposaża się indywidualnie każdego pracownika spółki w tym w pierwszej kolejności maszynistów w maseczki i rękawiczki ochronne;
 • wprowadzenie przemywania peronów stacji środkami dezynfekującymi (w systemie półzamkniętym).