Wywiady

Sektor logistyczny to szansa dla PKP CARGO

Rozmowa z Czesławem Warsewiczem, prezesem zarządu PKP CARGO SA, o sektorze logistycznym oraz kierunkach rozwoju spółki w najbliższym okresie.

Dlaczego logistyka jest tak ważna w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)?

Procesy logistyczne towarzyszą – w większym, lub mniejszym zakresie – każdej aktywności człowieka. Ich celem jest zapewnienie właściwych zasobów, we właściwym miejscu, we właściwej ilości, we właściwym czasie i po właściwym koszcie, które są niezbędne do wyprodukowania, wytworzenia, lub pozyskania dóbr i usług zaspokajających potrzeby ludzkie. Tak więc logistyka zawsze wspiera inny proces społeczno – gospodarczy, nie tylko przemysł i handel, ale i zadania wypełniane przez społeczeństwo, takie jak praca, ochrona zdrowia, edukacja, wypoczynek czy prowadzenie gospodarstwa domowego. To jak ważna jest logistyka widać chociażby na przykładzie wykluczenia komunikacyjnego dużej części Polski, gdzie ludzie są pozbawieni dostępu do kolei i połączeń autobusowych, które teraz trzeba pieczołowicie i dużym kosztem odbudowywać, bo inaczej te gminy stracą możliwości rozwoju.

Podkreśla Pan Prezes, że Polsce potrzebna jest Narodowa Strategia Rozwoju Logistyki. Na czym miałaby polegać?

Co prawda już dziś realizujemy program rozwoju infrastruktury logistycznej (głównie w sferze transportu), nadrabiając wieloletnie zaległości, ale nie są to działania w pełni zintegrowane. Wciąż potrzebujemy wzajemnie skoordynowanych programów rozbudowy sieci kanałów logistycznych, powiązań przestrzennych całego narodowego systemu społeczno – gospodarczego. Narzędziem realizacji Narodowej Strategii Rozwoju Logistyki będzie Krajowy System Wsparcia Logistycznego.

Rozumiem, że zanim taki system powstanie, państwo musi wcześniej określić przyszłe potrzeby logistyczne gospodarki kraju?
Tak. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wiele miejsca poświęcono rozwojowi transportu, ale trzeba na ten sektor spojrzeć szerzej, jako na część logistyki bez której niemożliwe będzie zrealizowanie rządowej strategii z czego wielu ekspertów nie zdaje sobie jeszcze sprawy. Można śmiało postawić też tezę, iż umiejętne sterowanie przez państwo rozwojem tej branży wpłynie pozytywnie na realizację podstawowych celów SOR, czyli po pierwsze wejście Polski na ścieżkę trwałego wzrostu gospodarczego opartego coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną. Chodzi tu m.in. o takie obszary jak reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm i ekspansja zagraniczna. Drugi cel to rozwój kraju „społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony”, a trzeci to usprawnienie instytucji państwowych, aby służyły wzrostowi gospodarczemu.

Co złoży się na Krajowy System Wsparcia Logistycznego?

Elementami systemu będą nie tylko porty morskie i śródlądowe, drogi, linie kolejowe, lotniska, również projektowany Centralny Port Komunikacyjny, terminale intermodalne, centra przeładunkowe, magazyny, ale także informatyczna, konw –how, czyli zaplecze intelektualne i naukowe, oraz odpowiednie rozwiązania prawne, które będą organizować i wspierać rozwój logistyki. Ten system będzie ogólnokrajowy, będzie miał funkcję integrującą państwo, co jest zgodne z polityką rządu, abyśmy wreszcie zerwali z podziałem resortowym państwa, gdzie jedna dziedzina życia społeczno-gospodarcza funkcjonuje niejako w oderwaniu do innych. W logistyce tak się nie da, to jest system naczyń połączonych.

Postuluje pan, aby dla sprawnego zarządzania procesem logistycznym w skali Polski utworzony został krajowy operator logistyczny. Jaka byłaby jego rola?

O konieczności powołania krajowego operatora logistycznego mówi wielu ekspertów, naukowców, ja jestem praktykiem, kierują jedną z największych w Europie spółek kolejowych, i ze swojego punktu widzenia podpisuje się obiema rękami pod tym postulatem. Dlatego że w celu sprawnego zarządzania procesem logistycznym w skali Polski potrzeba jest koordynowania tych działań oraz sprawne nimi zarządzanie. W tym celu już teraz musimy myśleć o utworzenia krajowego operatora logistycznego, który organizowałby i zarządzałby procesem logistycznym w kraju. Taki operator zapewni choćby lepsze wykorzystanie potencjału i zasobu polskich przedsiębiorstw, stworzy warunki do podnoszenia jakości usług logistycznych. Te wszystkie czynniki muszą zadziałać jednocześnie, abyśmy wykorzystali dogodne położenie Polski na skrzyżowaniu europejskich szlaków handlowych, czerpiąc z tego owoce w postaci szybszego wzrostu gospodarczego Polski i rosnącego poziomu dochodów Polaków.

Jaką przyszłość widzi Pan dla rynku transportowego w Polsce i w jakim kierunku będzie tutaj rozwijać się PKP CARGO?

Sektor logistyczny ma szansę być kołem zamachowym polskiej gospodarki, a już teraz przecież jego znaczenie jest bardzo duże. Według GUS, branża transportu i magazynowania stanowi 7 proc. PKB Polski (2017), ale nie jest to całość współczesnej logistyki, tak więc ten wskaźnik jest z pewnością wyższy i sięga przynajmniej około 10 proc. W wielu rozwiniętych krajach logistyka to nawet 15-20 proc. PKB i Polska ma potencjał, aby taki pułap osiągnąć i wejść na jeszcze szybszą ścieżkę rozwoju.
To oczywiście także ogromna szansa, jaka stoi przed PKP CARGO. W naszej strategii jako jeden z celów ujęliśmy przekształcenie naszej spółki z przewoźnika kolejowego w wyspecjalizowanego operatora logistycznego. Nie chcemy być tylko częścią łańcucha logistycznego, ale naszą ambicją jest kompleksowa obsługa klientów, „door to door”. Klient nadaje nam tylko ładunek, a my już zajmujemy się resztą: przewozimy go różnymi rodzajami transportu, przeładowujemy, pakujemy, załatwiamy sprawy celno-skarbowe, dostarczamy odbiorcy we wskazanym czasie. Taki model zapewni nam rozwój, zwiększanie przychodów i zysków dla akcjonariuszy i jednocześnie przyczynimy się do podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki, gdyż teraz światowa konkurencja nie polega już na rywalizacji między przedsiębiorstwami, ale konkurują między sobą łańcuchy dostaw, które mogą skupiać setki i tysiące podmiotów z różnych części świata, o różnej wielkości i kapitale.

Czy PKP CARGO ma zasoby, aby stać się znaczącym operatorem logistycznym?

Tak, mamy przecież największy w Polsce potencjał taborowy, który uzupełniamy przez zakup nowych lokomotyw i wagonów. Powołaliśmy też spółkę PKP CARGO Terminale, która będzie zarządzać 27 terminalami intermodalnymi i tradycyjnymi, abyśmy mogli zaoferować klientom usługi jeszcze wyższej jakości, bardziej specjalistyczne. Myślimy o inwestycjach, w tym akwizycjach w Polsce i na rynkach zewnętrznych oraz o otwieraniu naszych biur, przedstawicielstw za granicą , aby ten potencjał rozbudowywać. Zresztą, nie musimy się opierać tylko na własnych zasobach, możemy dzierżawić, wynajmować nieruchomości, maszyny czy pojazdy, które będą nam niezbędne do wykonania usługi logistycznej. Dbamy też o podnoszenie kwalifikacji naszej kadry oraz wdrażanie coraz nowocześniejszych narzędzi informatycznych do obsługi procesów logistycznych. Ten proces rozwoju, inwestowania jest dynamiczny, będziemy go dostosowywać do potrzeb rynku i naszych klientów.

Rozmawiał
Mateusz Izydorek vel Zydorek

Reklama

Avatar
MD