Wywiady

Sektor logistyczny to szansa dla PKP CARGO

Rozmowa z Czesławem Warsewiczem, prezesem zarządu PKP CARGO SA, o sektorze logistycznym oraz kierunkach rozwoju spółki w najbliższym okresie.

Dlaczego logistyka jest tak ważna w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)?

Procesy logistyczne towarzyszą – w większym, lub mniejszym zakresie – każdej aktywności człowieka. Ich celem jest zapewnienie właściwych zasobów, we właściwym miejscu, we właściwej ilości, we właściwym czasie i po właściwym koszcie, które są niezbędne do wyprodukowania, wytworzenia, lub pozyskania dóbr i usług zaspokajających potrzeby ludzkie. Tak więc logistyka zawsze wspiera inny proces społeczno – gospodarczy, nie tylko przemysł i handel, ale i zadania wypełniane przez społeczeństwo, takie jak praca, ochrona zdrowia, edukacja, wypoczynek czy prowadzenie gospodarstwa domowego. To jak ważna jest logistyka widać chociażby na przykładzie wykluczenia komunikacyjnego dużej części Polski, gdzie ludzie są pozbawieni dostępu do kolei i połączeń autobusowych, które teraz trzeba pieczołowicie i dużym kosztem odbudowywać, bo inaczej te gminy stracą możliwości rozwoju.

Podkreśla Pan Prezes, że Polsce potrzebna jest Narodowa Strategia Rozwoju Logistyki. Na czym miałaby polegać?

Co prawda już dziś realizujemy program rozwoju infrastruktury logistycznej (głównie w sferze transportu), nadrabiając wieloletnie zaległości, ale nie są to działania w pełni zintegrowane. Wciąż potrzebujemy wzajemnie skoordynowanych programów rozbudowy sieci kanałów logistycznych, powiązań przestrzennych całego narodowego systemu społeczno – gospodarczego. Narzędziem realizacji Narodowej Strategii Rozwoju Logistyki będzie Krajowy System Wsparcia Logistycznego.

MD