Wywiady

Sektor logistyczny to szansa dla PKP CARGO

Rozmowa z Czesławem Warsewiczem, prezesem zarządu PKP CARGO SA, o sektorze logistycznym oraz kierunkach rozwoju spółki w najbliższym okresie.

Dlaczego logistyka jest tak ważna w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)?

Procesy logistyczne towarzyszą – w większym, lub mniejszym zakresie – każdej aktywności człowieka. Ich celem jest zapewnienie właściwych zasobów, we właściwym miejscu, we właściwej ilości, we właściwym czasie i po właściwym koszcie, które są niezbędne do wyprodukowania, wytworzenia, lub pozyskania dóbr i usług zaspokajających potrzeby ludzkie. Tak więc logistyka zawsze wspiera inny proces społeczno – gospodarczy, nie tylko przemysł i handel, ale i zadania wypełniane przez społeczeństwo, takie jak praca, ochrona zdrowia, edukacja, wypoczynek czy prowadzenie gospodarstwa domowego. To jak ważna jest logistyka widać chociażby na przykładzie wykluczenia komunikacyjnego dużej części Polski, gdzie ludzie są pozbawieni dostępu do kolei i połączeń autobusowych, które teraz trzeba pieczołowicie i dużym kosztem odbudowywać, bo inaczej te gminy stracą możliwości rozwoju.

Podkreśla Pan Prezes, że Polsce potrzebna jest Narodowa Strategia Rozwoju Logistyki. Na czym miałaby polegać?

Co prawda już dziś realizujemy program rozwoju infrastruktury logistycznej (głównie w sferze transportu), nadrabiając wieloletnie zaległości, ale nie są to działania w pełni zintegrowane. Wciąż potrzebujemy wzajemnie skoordynowanych programów rozbudowy sieci kanałów logistycznych, powiązań przestrzennych całego narodowego systemu społeczno – gospodarczego. Narzędziem realizacji Narodowej Strategii Rozwoju Logistyki będzie Krajowy System Wsparcia Logistycznego.

Rozumiem, że zanim taki system powstanie, państwo musi wcześniej określić przyszłe potrzeby logistyczne gospodarki kraju?
Tak. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wiele miejsca poświęcono rozwojowi transportu, ale trzeba na ten sektor spojrzeć szerzej, jako na część logistyki bez której niemożliwe będzie zrealizowanie rządowej strategii z czego wielu ekspertów nie zdaje sobie jeszcze sprawy. Można śmiało postawić też tezę, iż umiejętne sterowanie przez państwo rozwojem tej branży wpłynie pozytywnie na realizację podstawowych celów SOR, czyli po pierwsze wejście Polski na ścieżkę trwałego wzrostu gospodarczego opartego coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną. Chodzi tu m.in. o takie obszary jak reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm i ekspansja zagraniczna. Drugi cel to rozwój kraju „społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony”, a trzeci to usprawnienie instytucji państwowych, aby służyły wzrostowi gospodarczemu.

Co złoży się na Krajowy System Wsparcia Logistycznego?

Elementami systemu będą nie tylko porty morskie i śródlądowe, drogi, linie kolejowe, lotniska, również projektowany Centralny Port Komunikacyjny, terminale intermodalne, centra przeładunkowe, magazyny, ale także informatyczna, konw –how, czyli zaplecze intelektualne i naukowe, oraz odpowiednie rozwiązania prawne, które będą organizować i wspierać rozwój logistyki. Ten system będzie ogólnokrajowy, będzie miał funkcję integrującą państwo, co jest zgodne z polityką rządu, abyśmy wreszcie zerwali z podziałem resortowym państwa, gdzie jedna dziedzina życia społeczno-gospodarcza funkcjonuje niejako w oderwaniu do innych. W logistyce tak się nie da, to jest system naczyń połączonych.

MD

Dodaj komentarz