Aktualności Wydarzenia

TRAKO 2021 – najwyższe standardy bezpieczeństwa

Organizatorzy Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2021, które w dniach 21-24 września odbędą się w Gdańsku są przygotowani do przeprowadzenia wydarzenia z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa epidemicznego. Opublikowana została instrukcja bezpieczeństwa, której lekturę polecamy wszystkim uczestnikom.  

Fot. AmberExpo / Facebook

Instrukcja bezpieczeństwa epidemicznego

Instrukcja została opracowana w oparciu o aktualne wytyczne dla Organizatorów Targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii oraz Rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Celem Instrukcji jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników targów oraz pracowników obsługujących wydarzenia.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników, pracowników oraz dostawców.
 3. Ograniczenie liczby osób przebywających na terenie targów w danym przedziale czasowym.
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do istniejącego stanu epidemicznego i przepisów prawa.
 5. Wskazanie przedsięwzięć podjętych przez Organizatora na rzecz ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 w trakcie wydarzeń organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. (MTG S.A.)

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi na targach:

 1. Pracownik, który miał bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 (osoba która uzyskała pozytywny wynik testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2), zobowiązany jest niezwłocznie, telefonicznie zgłosić fakt przełożonemu i postępować zgodnie z przyjętymi zasadami w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania Sars-CoV-2.
 2. Nakazuje się przeprowadzanie wszelkich spotkań służbowych, w tym m. in. narad, konferencji, zebrań i paneli dyskusyjnych – przy otwartych oknach lub/i drzwiach lub przy wentylacji mechanicznej pracującej w systemie 100% wymiany powietrza i z zachowaniem co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy osobami oraz z zachowaniem obowiązku noszenia maseczek przez uczestników.
 3. Organizator zapewni środki ochrony osobistej dla pracowników/osób świadczących usługi (maseczki) i preparaty do dezynfekcji rąk oraz instrukcje właściwego mycia i dezynfekcji rąk.
 4. Uczestnikom targów zaleca się stosowanie częstego mycia dłoni przy użyciu środków higieny oraz odkażania dłoni z wykorzystaniem środków dezynfekujących.

Zapewnienie bezpieczeństwa na Targach

TERENY WYSTAWIENNICZE

 1. Organizator zapewnia sposób organizacji przestrzeni wystawienniczych poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.
 2. Organizator dostosuje liczbę uczestników do aktualnie obowiązujących przepisów tj. 1 osoba na 10 m2.Osoby w pełni zaszczepione nie będą wliczane do limitu osób, o których mowa powyżej.
 3. Niezależnie od pkt-u 2 powyżej przestrzegać należy powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie p.poż. a w szczególności w zakresie prowadzenia skutecznej ewakuacji z terenów i obiektów targowych.
 4. W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście lub przebywających na terenie targów wprowadzona zostanie dystrybucja biletów wstępu/akredytacji i rejestracji wszystkich uczestników w formule online z podziałem na poszczególne dni targowe.
 5. System rejestracji przewiduje udostępnienie przez uczestnika informacji co do faktu przebycia szczepienia przeciwko Sars-CoV-2. Zaznaczenie odpowiedniego pola jest niezbędne dla zakwalifikowania uczestnika do grupy osób zaszczepionych lub niezaszczepionych, a tym samym dopełnienia przez Organizatora aktualnych obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów. W sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii („Rozporządzenie”). W przypadku braku podania informacji o fakcie przyjęcie szczepienia, uczestnik zostanie ujęty w dopuszczonym przez przepisy prawa limicie osób mogących uczestniczyć w Targach, o ile limit ten nie zostanie wyczerpany.
 6. Na terenie Targów wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa przez każdą osobę przebywającą w przestrzeni wystawienniczej – obowiązek ten nie dotyczy przestrzeni otwartych, chyba że niemożliwe jest zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy osobami.
 7. Organizator zapewnia możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie każdego z obiektów targowych.
 8. Na terenach wystawienniczych udostępnione zostaną dozowniki z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach w widocznym miejscu wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.
 9. Na terenie udostępnionym na potrzeby Targów obowiązuje zakaz roznoszenia ulotek i takich działań na terenie obiektów wystawienniczych, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzkich.
 10. W windach udostępnionych do użytku uczestników obowiązują limity osób mogących przemieszczać się jednocześnie. Zaleca się używanie wind tylko przez osoby z niepełnosprawnościami, osoby w podeszłym wieku lub kobiety ciężarne.

STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

 1. Wstęp na teren Targów dozwolony jest wyłącznie dla osób uprawnionych i posiadających dokument wydany przez Organizatora na podstawie uprzednio przeprowadzonej weryfikacji.
 2. Służba ochrony Organizatora ma prawo do odmowy wstępu na teren Targów w stosunku do osób, które nie posiadają akredytacji wydanej przez Organizatora, posiadają akredytację wydaną na inną osobę lub dokument noszący ślady podrobienia lub przerobienia, a także w przypadku osiągnięcia dozwolonych limitów osób mogących uczestniczyć w Targach w przypadku uczestnictwa osób niezaszczepionych zgodnie z treścią Rozporządzenia.
 3. Na terenie Targów wyznaczone zostaną odrębne drogi komunikacji dla uczestników wydarzenia – dla gości wchodzących na teren targów i odrębnej dla osób wychodzących.
 4. Organizator zapewnia bezpieczną przestrzeń dla gości oczekujących na wejście na teren Targów poprzez wydzielenie stref kolejki do wejścia tak, aby odległość pomiędzy osobami oczekującymi wynosiła minimum 1,5 m.
 5. Organizator zapewnia stosowanie systemu zliczania uczestników, w celu wypełnienia wymogów w zakresie limitu osób na poszczególnych przestrzeniach.
 6. W strefach wejścia, wyjścia oraz na terenach wystawienniczych służba ochrony Organizatora oraz personel uprawniony jest do egzekwowania obowiązku zakrywania ust i nosa.
 7. Organizator zapewnia prowadzenie bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w strefie wejścia. Organizator a w jego imieniu służba ochrony lub personel mają prawo do odmowy wstępu na teren Targów w stosunku do osób u których stwierdzona zostanie temperatura ciała przekraczająca 38 st. C.

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów)

 1. Organizator zapewnia wyposażenie punktów obsługi klientów/wystawców w osłony z plexi, o ile nie jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m.
 2. Do pracy na rzecz Organizatora dopuszczeni zostaną jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała oraz wyposażeni w maseczki zasłaniające usta i nos. Niedozwolone jest dopuszczanie do obsługi uczestników Targów osób posiadających objawy infekcji lub/i temp. ciała powyżej 38 st. C.
 3. Organizator zapewnia bezpieczne strefy, w których oczekujący na obsługę będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra.
 4. Organizator zapewnia dezynfekcję powierzchni użytkowanych przez personel lub uczestników w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.
 5. Organizator zapewnia stosowanie rozliczeń bezgotówkowych oraz dezynfekowanie urządzeń płatniczych i innych urządzeń wykorzystywanych w obsłudze uczestników nie rzadziej niż co godzinę.

STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

 1. Organizator dostosuje liczbę dostępnych miejsc siedzących na terenach targowych poprzez wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metra od osób siedzących.
 2. W trakcie montażu, demontażu oraz wyposażania stoisk należy bezwzględnie zachować zasady bezpieczeństwa obowiązujące dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami, w tym stosowanie dezynfekcji dłoni oraz osłony ust i nosa.
 3. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących.
 4. W obrębie stoisk targowych należy zapewnić wyznaczenie miejsc oczekiwania w sposób zapewniający zachowanie dystansu min. 1,5 metra pomiędzy uczestnikami.

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

Dodaj komentarz