Analizy

Więcej pasażerów i wzrost masy towarów

Poprzedni rok charakteryzował się niewielkimi wzrostami liczby przewiezionych pasażerów i masy towarów. Dynamiczniej rozwijał się segment intermodalny.

Takie wnioski płyną z „Sprawozdania z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2018 r.” opublikowanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Przewozy pasażerskie

W Polsce przewozy pasażerskie wykonują licencjonowani przewoźnicy kolejowi, którzy mają możliwość prowadzenia ich w ramach usług publicznych, przewozów komercyjnych oraz przewozów okazjonalnych.
W tym segmencie, w poprzednim roku, zanotowano wzrost tak w liczbie przewiezionych pasażerów, jak i w wykonanej pracy przewozowej. Było to blisko 310,3 mln osób a zatem o 2,2% więcej niż w roku poprzednim. W porównaniu do 2014 r. oznacza to wzrost o 41 mln pasażerów.
UTK skupił się również na badaniu segmentu przewozów pasażerskich w poszczególnych województwach. Wnioski jakie z niego płyną sa następujące:

  • ponad ¾ pasażerów zostało odprawionych w pięciu województwach: dolnośląskim, mazowieckim, śląskim, pomorskim i wielkopolskim
  • pomimo licznych ograniczeń w ruchu pociągów w województwie mazowieckim, łączna liczba pasażerów wyniosła blisko 98 mln osób. W porównaniu do 2017 r. liczba podróżnych spadła o 4,3 mln, Oznacza to zmniejszenie udziału tego województwa w ruchu pasażerskim o 2,1 punktu procentowego – z 33,7% do 31,6%
  • w województwie pomorskim, drugim pod względem odprawionych pasażerów, ich liczba wyniosła 57,6 mln i była wyższa o 2,1 mln (3,8%) w porównaniu do 2017 r.
  • w stosunku do roku poprzedniego odnotowano niewielkie zmiany udziałów w przewozach pasażerskich poszczególnych województw, dotyczy to także liczby przewiezionych osób. Województwami, w których liczba odprawionych pasażerów wzrosła najbardziej, były województwa: wielkopolskie (wzrost o 2,4 mln) i dolnośląskie (wzrost o 2,3 mln).

Licencjonowanie przewozów pasażerskich

Zgodnie z przepisami przewoźnikiem kolejowym w Polsce jest przedsiębiorca uprawniony na podstawie licencji do wykonywania przewozów kolejowych lub świadczenia usługi trakcyjnej lub podmiot wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej.
W zakresie licencjonowania przewozów pasażerskich Prezes UTK w 2018 r.:

  • nie udzielił ani jednej licencji na działalność polegającą na wykonywaniu przewozów pasażerskich
  • jednemu przewoźnikowi kolejowemu (MPK we Wrocławiu) zawieszono licencję na wykonywanie przewozów pasażerskich
  • jednemu przewoźnikowi (Koleje Wschodnie) cofnięto licencje na przewóz rzeczy i świadczenie usług trakcyjnych
  • jednemu przewoźnikowi (Rail Services Europe) cofnięto licencje na przewóz osób, przewóz rzeczy i świadczenie usług trakcyjnych.

Na koniec 2018 r. aktywne licencje na wykonywanie przewozów kolejowych osób posiadało 32 przewoźników kolejowych, z czego 16 sprawozdawało o regularnym wykonywaniu przewozów osób na infrastrukturze normalnotorowej.

Rynek przewoźników pasażerskich

Badając poprzedni rok zauważyć można, że liczba pasażerów wzrosła tak u przewoźników dalekobieżnych, regionalnych jak i aglomeracyjnych. Najwięcej pasażerów korzystało z usług Przewozów Regionalnych, Kolei Mazowieckich, PKP IntercityPKP SKM w Trójmieście (łącznie 73,9%).
Największy udział w rynku mierzony przewiezioną liczbą pasażerów odnotowała spółka Przewozy Regionalne działająca pod marką konsumencką POLREGIO. Z jego pociągów skorzystało blisko 81,2 mln pasażerów czyli o 1,3 mln pasażerów więcej niż w 2017 r.

Zatrudnienie u przewoźników pasażerskich

22 647 osób to liczba zatrudnionych w sektorze przewozów pasażerskich w poprzednim roku. Analiza danych od 2014 r. pozwala zauważyć utrzymujący się stały poziom zatrudnienia, z jedynie niewielkim wzrostem w 2018 r., który wyniósł 0,2%.

MD

Dodaj komentarz