Inwestycje Wydarzenia

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Tabor Szynowy w Opolu na sprzedaż

Dawne Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Opolu i Tabor Szynowy w Opolu wystawione zostaną na aukcji. Zgłoszenia chęci udziału w licytacji należy składać do 6 listopada 2020 r, do godz. 15.00.

Treść oferty:

Oferta obejmuje przedsiębiorstwo Upadłego TRINITES POLSKA Sp. z o.o. w Opolu (dawniej ZNTK i TS w Opolu) w rozumieniu art. 551 kc, stanowiące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej, obejmujące: wartości niematerialne i prawne; zasoby ludzkie; nieruchomości; ruchomości – środki trwałe; wyposażenie, zapasy, z wyłączeniem: środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych Upadłego; dokumentacji postępowania upadłościowego oraz korespondencji Upadłego; powstałych przed datą sprzedaży wierzytelności wraz z dokumentacją z nimi związaną; powstałych po dacie sprzedaży wierzytelności z tytułu czynszów najmu i dzierżawy należnych za miesiąc, w którym dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży – za cenę nie niższą niż 18.250.000,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT cena sprzedaży zostanie powiększona o ten podatek).

Sprzedaż dotyczy przedsiębiorstwa objętego Opisem i Oszacowaniem biegłego sądowego z dnia 29 lipca 2020 r., korektą Opisu i Oszacowania z dnia 3 sierpnia 2020 r. i Uzupełnieniem Opisu i Oszacowania z dnia 28 września 2020 r.

Zgłoszenia udziału w aukcji należy składać do dnia 6 listopada 2020 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) na adres biura Syndyka: ul. Ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław.

Aukcja odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimskiej 60A, 45-368 Opole w dniu 9 listopada 2020 r., godz. 11:00, sala 120.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka, w Sądzie Rejonowym w Opolu oraz na stronie internetowej codexline.com.

Informacje o aukcji można uzyskać także telefonicznie pod nr 71 322 00 85.

Szczegóły: gieldakolejowa.pl

Dodaj komentarz