Aktualności

Autonomiczne pojazdy kolejowe – perspektywa zastosowania

Raport Kolejowy był patronem konferencji podczas, której debatowano nad perspektywami zastosowania w Polsce kolejowych pojazdów autonomicznych.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, we współpracy z PKP SA. Konferencję otworzyli zatem: dr Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP SA i Józef Marek Kowalczyk – Prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego. Ten pierwszy podczas krótkiego wprowadzenia wskazał na przychylność Zarządu PKP SA we wspieraniu przedsięwzięć innowacyjnych na kolei, do których zalicza również zagadnienia rozwoju autonomicznych pojazdów kolejowych. Natomiast Kowalczyk zaznaczył, że Konferencja o takiej problematyce jest pierwszym wydarzeniem w Polsce. Dlatego też zgromadziła sporą liczbę uczestników. Co istotne przybyli na nią Prezesi i Członkowie Zarządów wszystkich największych przewoźników kolejowych, producentów taboru, spółek informatycznych i telekomunikacyjnych, instytutów naukowo – badawczych, profesorowie z wydziałów transportu wyższych uczelni technicznych i wielu specjalistów zainteresowanych zagadnieniami automatyzacji w transporcie szynowym.

Na ręce Kowalczyka złożono list wicepremiera Jarosława Gowina, skierowany do uczestników wydarzenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazał w nim na rolę problematyki innowacji w rozwoju transportu kolejowego, w tym między innymi poprzez rozwój autonomii w transporcie szynowym. Najważniejszym gościem Konferencji był natomiast Pełnomocnik Rządu ds. Budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury –Mikołaj Wild. Scharakteryzował on koncepcję budowy CPK oraz omówił plan przyszłych połączeń kolejowych CPK z Warszawą i innymi miastami. Nie omieszkał zaznaczyć, że liczy na wykorzystanie w przyszłości autonomicznych pojazdów kolejowych. Podczas otwartej dyskusji postulowano, aby w nowelizacji dokumentów strategicznych i programowych dla kolejnictwa, zwiększyć nakłady na rozwój nowoczesnych systemów transportowych, w tym wykorzystujących rozwiązania w zakresie autonomizacji pojazdów kolejowych. Nadmieniono również, że istnieje potrzeba zwiększenia nakładów na cyfryzacje spółek kolejowych.

Swoją obecnością konferencję zaszczycili także dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz Przemysław Gorgol – Dyrektor Centralnego Urzędu Projektów Transportowych. Prezes UTK zwrócił uwagę słuchaczy na istotę realizowanych obecnie inwestycji infrastrukturalnych, w tym w systemy ERTMS, bez których nie będzie możliwym zastosowanie z czasem autonomicznych pojazdów kolejowych. Uwypuklił również zainteresowanie i wspieranie przez UTK postępu technicznego w taborze kolejowym, w tym w zakresie rozwiązań prowadzących do wdrożenia do eksploatacji autonomicznych pojazdów kolejowych. Natomiast prezentacja Dyrektora CUPT, Przemysława Gorgola, skupiona była wokół możliwości wsparcia procesów przygotowania i wdrożeń do produkcji nowoczesnych autonomicznych pojazdów kolejowych. Gorgol omówił wszystkie dostępne źródła finansowania innowacji taborowych, jak również mechanizmy korzystania z tych środków.

W ramach programu konferencji wygłoszono jeszcze kilka referatów, które dotykały różnorakich aspektów. Prof. Andrzej Chudzikiewicz z Politechniki Warszawskiej dokonał kompleksowego i interesującego wprowadzenia w zagadnienia autonomii w transporcie, w tym w transporcie szynowym. Profesor jest przekonany, że postępujące procesy autonomizacji w transporcie dynamicznie przesądzą o całkowitym przeobrażeniu systemów transportu w Europie i na świecie. Dr Mirosław Antonowicz streścił politykę Zarządu PKP SA, który jest otwarty na wszelkie inicjatywy zmierzające do unowocześnienia kolei i poprawy jej konkurencyjności. Najistotniejsze uwarunkowania ruchowe i eksploatacyjne dotyczące korzystania z autonomicznych pojazdów szynowych omówił natomiast dr Andrzej Żurkowski, dyrektor Instytutu Kolejnictwa. Zwrócił on przy tym uwagę na fakt postępujących prac naukowych i badawczych dotyczących autonomicznych pojazdów kolejowych i stopniowego skutecznego rozwiązywania problemów eksploatacyjno– ruchowych. Natomiast Krzysztof Mrozicki, Naczelnik Wydziału Strategii Inwestycji PKP PLK SA, w swojej prezentacji położył nacisk na podkreślenie uwarunkowań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury kolejowej szczególnie ważnych dla wdrożenia autonomicznych pojazdów kolejowych. W jego mniemaniu kluczowe wydaje się zatem wdrożenie systemów ERTMS.

Na koniec tej części konferencji swoje doświadczenia zaprezentowali przedstawiciele sfery biznesowej. Z ramienia SIEMENS, Jacek Fink Finowicki przedstawił doświadczenia zagraniczne w stosowaniu autonomicznych pojazdów kolejowych w Europie i na świecie. Przytoczył szereg statystyk oraz pokazał lokalizacje dokonanych wdrożeń. Natomiast Prezes Zarządu firmy KOMBUD SA, Kazimierz Frąk zaprezentował doświadczenia firmy w zakresie rozwoju i wdrożeń systemów sterowania w infrastrukturze kolejowej. Nowoczesne systemy sterowania są, według niego, podstawą praktycznego myślenia i podejścia do wdrożeń do eksploatacji autonomicznych pojazdów kolejowych. Frąk podkreślił ponadto konieczność wspierania krajowego przemysłu kolejowego, który jest zdolny do podejmowania się ważnych wyzwań technologicznych i konkurowania z największymi producentami na świecie.

Ostatnim elementem konferencji był panel dyskusyjny, którego moderatorem był dr Andrzej Massel, zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa. W panelu wzięli udział: Witold Bawor – Członek Zarządu PKP Cargo SA, Jarosław Oniszczuk – Członek Zarządu PKP Intercity SA, Sławomir Piątek – Członek Zarządu PESA SA Robert Milewski – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Informatyka sp. z o.o., Kazimierz Frąk – Prezes Zarządu KOMBUD SA, Maciej Andrzejewski – Dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu oraz Bartłomiej Buczek – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Przewozów PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
Podczas debaty zaznaczono, że polski przemysł taborowy jest w stanie podjąć się wyzwania przygotowania i wdrożenia do produkcji autonomicznych pojazdów szynowych. Postępująca interoperacyjność kolei państw europejskich stwarza doskonałe warunki do zastosowania autonomicznych pojazdów kolejowych. Niezbędne jest, aby zagadnienie automatyzacji procesów w transporcie szynowym zostało wpisane w krajowe dokumenty programowe kolejnictwa.

RK

Reklama