Wywiady

Pracownicy najważniejszym czynnikiem rozwoju

Wywiad z Anatolem Kupryciukiem, Prezesem Zarządu LOTOS Kolej, który nakreślił sytuację na rynku przewozów towarowych oraz w kierowanej przez siebie spółce.

Raport Kolejowy: Panie Prezesie, powoli mija okres wakacyjny. Jak Pan oceni ten czas dla przewozów towarowych a szczególnie dla LOTOS Kolej?

Anatol Kupryciuk: Sezon wakacyjny ściśle wiąże się ze zwiększonym popytem na paliwa. W miesiącach wakacyjnych odnotowaliśmy istotny wzrost przewozów w tym segmencie. Był i jeszcze jest to dla nas okres wzmożonej pracy. Zapewnienie Grupie Kapitałowej LOTOS sprawnie funkcjonującej logistyki kolejowej jest naszym głównym priorytetem. Dotychczasowa praktyka oraz zdobyte doświadczenie w zarządzaniu czasem pracy pracowników bezpośrednio związanych z realizacją przewozów powodują, iż pomimo sezonu urlopowego płynnie realizujemy zaplanowane zadania.

RK: Podczas gdyńskiego Forum Wizja Rozwoju zaznaczył Pan, że intermodal ma przewagę nad innymi rodzajami przewozów towarowych, ponieważ w kontenerze można przewieźć praktycznie wszystko. Jak Pan zatem widzi przyszłość przewozów intermodalnych w Polsce?

AK: Uniwersalność znormalizowanej jednostki ładunkowej jakim jest kontener powoduje że jest ona jednakowo dobrze przystosowana do różnych rodzajów transportu (morski, kolejowy, drogowy). Dzięki tej uniwersalności procesy ładunkowe kontenerów daje się łatwo zautomatyzować, co skraca czas całego łańcucha logistycznego. W konsekwencji obniżeniu ulegają koszty transportu, dlatego też jak wspominałem na Forum, w jednostkach kontenerowych przewozi się drobnicę, ciecze, gazy na nawet ładunki masowe. Jest to aktualnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się gałąź towarowych przewozów kolejowych w kraju.
Rozwój morskich terminali kontenerowych (DCT, GCT, BCT), inwestycje PKP PLK w infrastrukturę oraz wzrost zainteresowania klientów transportem Wschód – Zachód przez Polskę, w moim przekonaniu, będzie powodował znaczny wzrost kolejowych przewozów intermodalnych w przyszłości.
Wyraźnym wsparciem dla przewozów intermodalnych są unijne programy dofinansowania. Do wykorzystania są chociażby 2 mld zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 3.2. LOTOS Kolej chcąc partycypować w podziale tych środków, złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu taboru intermodalnego. Obserwując dynamiczny rozwój rynku przewozów intermodalnych, widzimy w nim duży potencjał i między innymi tu lokujemy swoje plany rozwojowe. Moim zdaniem transport intermodalny jest naturalnym kierunkiem rozwoju kolejowych przewozów towarowych, z przyczyn czysto ekonomicznych oraz ekologicznych.

RK: A co według Pana jest główną przeszkodą rozwoju?

AK: Przyczyn, które ograniczają wyższą dynamikę wzrostu intermodalu w przewozach kolejowych jest kilka. Jedną z nich jest niedostateczna ilość kolejowych terminali lądowych, co uniemożliwia stworzenie optymalnej dla naszych klientów siatki połączeń. Wyposażenie techniczne oraz infrastruktura kolejowa tych terminali wymaga poprawy, co skróci czas czynności ładunkowych z kilkunastu do 3-4 godzin/pociąg.
Wciąż niesatysfakcjonująca jest prędkość handlowa uzyskiwana na sieci PKP. Powoduje to angażowanie zbyt dużych zasobów ludzkich i taborowych do przewiezienia określonej ilości TEU, obniżając w konsekwencji konkurencyjność transportu kolejowego. Liczę, że prowadzone przez PKP PLK inwestycje w kilku najbliższych latach wpłyną na poprawę tego parametru.
Pomimo stosowania przez Zarządcę infrastruktury ulgi intermodalnej w dalszym ciągu istnieje duża dysproporcja w kosztach dostępu do infrastruktury. Jednostkowy koszt dostępu do infrastruktury kolejowej jest wciąż znacząco wyższy niż koszt dostępu do infrastruktury drogowej. Wynikiem tego jest bezpośrednie konkurowanie transportu samochodowego z transportem kolejowym na długich odległościach, a istotą transportu intermodalnego powinno być uzupełnianie się, a nie konkurowanie różnych rodzajów transportu.
Ważnym też elementem jest stabilność rozwiązań prawno– administracyjnych, w tym również zasad dostępu do infrastruktury kolejowej. Element ten ma wpływ nie tylko na rozwój intermodalu, lecz całego transportu kolejowego.

Dodaj komentarz