Aktualności

Komitet Sterujący Komponentu Kolejowego CPK – Inwestycje kolejowe i nowy tabor

W dniu 10 sierpnia 2018 roku miało miejsce drugie spotkanie Komitetu Sterującego Komponentu Kolejowego Projektu „Centralny Port Komunikacyjny”. Jego rezultatem są między innymi propozycje projektów inwestycyjnych w ramach instrumentu „Military Mobility”.

Podczas posiedzenia Komitetu oprócz projektów inwestycyjnych zaprezentowano również listy zadań inwestycyjnych dla relacji łączących poszczególne regiony Polski z CPK, propozycje nowego systemu kolejowych przewozów pasażerskich z wytycznymi dla nowych projektów taborowych oraz budowy zintegrowanego modelu ruchu sieciowego.

W przypadku Military Mobility czyli nowego instrumentu Komisji Europejskiej, łączącego funkcje transportowe i obronne, zaprezentowane zostały możliwości potencjalnego wsparcia projektów infrastrukturalnych podwójnego zastosowania. W najbliższym czasie zostaną zatem opracowane propozycje inwestycji na potrzeby pilotażu projektu, dla których istnieje możliwość wykorzystania wsparcia o wartości do 300 mln euro.
Podczas sierpniowego spotkania PKP Polskie Linie Kolejowe zaprezentowała listę inwestycji kolejowych realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego, które wpisują się w relacje planowane do obsługi CPK, wraz z możliwością ich przystosowania do obsługi docelowego kształtu sieci kolejowej. Komitet w tym obszarze podjął decyzję o rozszerzeniu współpracy pomiędzy Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu KomunikacyjnegoPKP Polskimi Liniami Kolejowymi. Celem współpracy ma być jak najszybsze zidentyfikowanie i opracowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby sfinansowania prac przygotowawczych ze środków europejskich w ramach obecnej perspektywy finansowej UE. Planuje się, że te inwestycje będą realizowane w latach 2021-2027. Istotne jest także to, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. CPKPKP PLK musi zidentyfikować potrzeby w zakresie dostosowania systemu zasilania linii kolejowych do prowadzenia efektywnych ekonomicznie przewozów z prędkościami do 250 km/h.
Ze zmianami infrastrukturalnymi idą także wytyczne dotyczące taboru w ramach budowy nowego systemu kolejowego. Patryk Wild, przewodniczący komponentu kolejowego w Zespole Doradczym Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, zaprezentował założenia zgodnie z którymi, aby zapewnić obsługę taborową systemu. W przyszłości potrzeba łącznie 130 składów, w tym 80 dla relacji międzyregionalnych i 50 w kategorii InterCity oraz do 20 dla szybkich przewozów aglomeracyjnych. Ponadto w celu podwyższenia komfortu podróży i aby skrócić czas przejazdu, konieczne będzie przygotowanie nowych serii taboru kolejowego w ramach procesów badawczo-rozwojowych. Wild podkreślił, że to zadanie może doskonale wpłynąć na rozwój gospodarczy Polski i potencjał krajowego przemysłu kolejowego, w tym na pozyskanie nowych technologii, zwiększenie mocy produkcyjnych i powstanie nowych miejsc pracy.
Komitet Sterujący zaplanował, że na kolejnych posiedzeniach uzgodniona zostanie możliwość współpracy z branżą kolejową, uwzględniająca jej wpływ na rozwój gospodarczy Polski. Nowe wytyczne wymagają bowiem uszczegółowienia i uzgodnienia z narodowym przewoźnikiem PKP Intercity i będą miały istotny wpływ na nową wieloletnią umowę o świadczenie usług publicznych (PSC) z Ministerstwem Infrastruktury.
W trakcie spotkania Centrum Unijnych Projektów Transportowych przedstawiło stan prac nad budową zintegrowanego modelu ruchu sieciowego. Jego celem ma być zwiększenie możliwości analitycznych w zakresie modelowania i prognozowania ruchu wraz z wykorzystaniem big data i danych ruchowych ze strony różnych interesariuszy. Również PKP PLK zaprezentowały możliwości własnego modelu, wraz z dotychczasowym wykorzystaniem w planowanych i realizowanych inwestycjach kolejowych.

Dodaj komentarz