Konferencja

Konferencja „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej” – Dziesiąta jubileuszowa edycja

W dniach 23–24 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się dziesiąta, jubileuszowa konferencjaRozwój polskiej infrastruktury kolejowej”, organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Głównym tematem konferencji były plany Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz PKP Polskich Linii Kolejowych SA związane z modernizacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Dorota Markiewicz oraz Dyrektor Generalny Adam Musiał.
Część merytoryczną konferencji rozpoczęły wystąpienia zaproszonych gości. W referacie inauguracyjnym prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Warszawskiej, mówił o determinantach rozwoju infrastruktury transportu kolejowego. Według Wawrzyniaka głównymi ograniczeniami rozwoju są: duże koszty inwestycji, długi czas realizacji, terenochłonność, ograniczenia technologiczne, regulacje prawne, bariery komunikacyjne, trudności w pozyskiwaniu inwestycji oraz długi czas ich zwrotu. Z kolei potrzeby rozwojowe obejmują: skrócenie czasu transportu, wzrost bezpieczeństwa, niezawodności i dostępności, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, wysoki komfort, lokalizację obiektów w czasie rzeczywistym.
Rozwój usług transportowych jest uwarunkowany zarówno potrzebami odbiorców, jak i uwarunkowaniami technicznymi, organizacyjnymi oraz prawnymi. Integracja jest kluczowym aspektem w rozwoju transportu kolejowego – podkreślił Wawrzyniak.

Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Następnie głos zabrał Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W swoim wystąpieniu Buczyński skupił się na instrumentach wzmacniających dynamikę rozwoju transportu kolejowego w Polsce: Krajowym Programie Kolejowym, Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych, Programie utrzymaniowym, Wspólnym Bilecie oraz Programie Inwestycji Dworcowych.
– Celem Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016–2023 jest uregulowanie kwestii związanych z procesami inwestycyjnymi – wyjaśnił Buczyński. – Planujemy: modernizację większości czynnych dworców kolejowych oraz wybranych nieczynnych dworców zlokalizowanych przy czynnych liniach kolejowych, kategoryzację dworców wskazującą priorytet ich modernizacji, uwzględnienie potrzeb samorządów w planach inwestycyjnych, uwzględnienie aktualnie trwających działań inwestycyjnych i remontowych na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK.
Małgorzata Zielińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Rozwoju, przybliżyła gościom konferencji zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonego i innowacyjnego transportu kolejowego w aspekcie wykorzystania środków europejskich w latach 2014–2020.
– Wymiar transportowy Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju obejmuje zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawę warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów – powiedziała Zielińska.
Oczekiwane efekty to: wielogałęziowa, wzajemnie zintegrowana i uzupełniająca się sieć transportowa, dzięki której poprawi się jakość usług transportowych i bezpieczeństwa, skróceniu ulegnie czas przejazdu, a także ograniczone zostaną jednostkowe koszty transportu.
– Zgodnie z wynegocjowaną z Komisją Europejską Umową Partnerstwa – dodała Zielińska – sektor kolejowy jest traktowany priorytetowo. Inwestycje kolejowe realizowane są w  ramach siódmego celu tematycznego: „Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej”.
W imieniu Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusza Merchela głos zabrała Marzena Hebda-Sztandkie, Dyrektor Biura Moniotorowania Projektów Inwestycyjnych, która omówiła stan realizacji projektów ujętych w KPK.
Krajowy Program Kolejowy to ponad 66 mld zł, 200 projektów i 9 tys. km torów objętych pracami – podkreśliła Hebda-Sztandkie.
KPK łączy województwa i regiony, zwiększa komfort obsługi pasażerów na stacjach i przystankach,
O inwestycjach i projektach infrastrukturalnych w szerokim kontekście mówili również: Paweł Czubaszewski, Dyrektor Rozwoju Biznesu Ela-compil Sp. z o.o. („Najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury kolejowej przy wykorzystaniu produktów Ela-Compil”), Marzena Hebda-Sztandkie, Dyrektor Biura Monitorowania Projektów Inwestycyjnych PKP Polskich Linii Kolejowych („Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych”), Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Projektami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („Możliwości wsparcia przez NCBR projektów badawczych w obszarze infrastruktury kolejowej”), Janusz Zubrzycki, Prezes Zarządu INFRA – Centrum Doradztwa („Rozwój Kolei po 2020 roku – kierunki działania”), oraz dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, Politechnika Warszawska („Współpraca z otoczeniem gospodarczym i możliwości jej rozwoju”).

Rozwiązania i technologie

– Stan polskiej infrastruktury kolejowej w skali sieciowej uległ istotnej poprawie – zauważył Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa. – Obecnie wyzwaniem jest takie zwiększenie prędkości na głównych liniach kolejowych, które zapewni konkurencyjne czasy podróży w stosunku do przejazdów samochodami osobowymi.
W prezentacji pt. „Wyzwania techniczne i technologiczne związane z wprowadzeniem prędkości powyżej 200 km/h na kolejach polskich” Massel skupił się na uwarunkowaniach związanych ze zwiększeniem prędkości pociągów na kolejach polskich oraz na infrastrukturalnych determinantach prędkości (tj. układach geometrycznych torów, przejazdach, rozjazdach). Podkreślił też, że w najbliższych latach konieczne będzie wprowadzenie na wybranych liniach prędkości pociągów pasażerskich 200 km/h i więcej – w zadaniu tym, według Massela, pomocne i celowe może być wykorzystanie doświadczeń kolei europejskich.
O ochronie środowiska w kontekście inwestycji kolejowych mówiła Ewa Makosz, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKP Polskich Linii Kolejowych. Andrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu MABO Sp. z o.o., zaprezentował wyroby swojej firmy. Ryszard Leszek Bernaś, Dyrektor Biura Informatyki PLK, przedstawił zgromadzonym zagadnienia związane z transformacją cyfrową zarządcy infrastruktury. Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, omówił stan infrastruktury i taboru kolejowego na półmetku perspektywy finansowej 2014–2020.
Konferencję zamknęły wystąpienia dotyczące: kradzieży infrastruktury energetycznej na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe (Czesław Pokora, Naczelnik Biura Energetyki PLK), interfejsów w systemach sterowania ruchem (Karol Gruszka, Ekspert ds. ETCS w Biurze Automatyki i Telekomunikacji PLK), dopuszczenia do eksploatacji przytorowej części systemów ERTMS w świetle Czwartego Pakietu Kolejowego (dr inż. Andrzej Kochan z Politechniki Warszawskiej), funkcjonalnego i nowoczesnego wyposażenia obiektów obsługi podróżnych (Barbara Boczkowska, Naczelnik Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej PLK).
Po części panelowej uczestnicy konferencji zwiedzili Laboratorium Urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym oraz Laboratorium Organizacji Ruchu Kolejowego i Zarządzania Procesami w Terminalu Intermodalnym.