Aktualności

Rekonstrukcja Rządu – Nowe ministerstwa i ich zadania

9 stycznia prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Powołano nowe resorty: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

– Jest dla nas sprawą najwyższej wagi, żebyśmy budowali Polskę silną i bezpieczną. Bezpieczną na granicach zewnętrznych, bezpieczną wewnątrz naszego kraju, bezpieczną finansowo – powiedział Morawiecki podczas prezentacji składu swojego gabinetu.
W związku z tym, że wchodzimy w  decydującą fazę wdrażania programów unijnych oraz przygotowań do negocjacji nowej perspektywy, premier utworzył Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Na czele nowego resortu stanął Jerzy Kwieciński, dotychczasowy wiceminister rozwoju. Z kolei za kwestie związane z polityką gospodarczą, przedsiębiorczością oraz innowacyjnością odpowiadać będzie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, którym pokieruje Jadwiga Emilewicz, dotychczasowa wiceminister w resorcie rozwoju. Dodatkowo, ze względu na szczególny priorytet, jakim dla rządu jest program Mieszkanie Plus, zaplanowano wydzielenie części zadań dotyczących budownictwa z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz przekazanie ich do struktur powstałych po zmianach w działach administracji rządowej. Na czele nowego Ministerstwa Infrastruktury stanął Andrzej Adamczyk.
Za sprawy związane z ochroną zdrowia odpowiadać będzie minister Łukasz Szumowski, kardiolog i profesor nauk medycznych, który dotychczas pełnił funkcję wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. Funkcję ministra spraw zagranicznych objął Jacek Czaputowicz, profesor nauk społecznych, ekspert z dziedzinie stosunków międzynarodowych, dotychczasowy wiceminister spraw zagranicznych. Stanowisko ministra środowiska powierzono Henrykowi Kowalczykowi, który przekazał pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Jackowi Sasinowi. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński w rządzie Morawieckiego będzie pełnić funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z kolei nadzorujący dotychczas ten obszar Mariusz Błaszczak przejmie odpowiedzialność za kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju

Do kompetencji ministra Jerzego Kwiecińskiego dołączyły budownictwo, mieszkalnictwo i zagospodarowanie przestrzenne. W praktyce oznacza to, że minister infrastruktury i budownictwa kieruje dwoma działami administracji rządowej. Pierwszy to budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Drugi – rozwój regionalny, czyli sprawy związane strategiami rozwoju kraju, polityką regionalną i Funduszami Europejskimi. Ministrowi podlegają też Główny Geodeta Kraju i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
– Budownictwo równa się inwestycje. Inwestycje rozwojowe w większości przypadków związane są z budownictwem. Zatem włączenie całego działu „budownictwa” do kompetencji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jest naturalną konsekwencją podjętych przez nas zmian strukturalnych w rządzie – pokreślił minister Kwieciński.
Politykę mieszkaniową państwa oraz jej realizację, w tym bezpośredni nadzór nad programem Mieszkanie Plus, koordynował będzie Prezes Rady Ministrów.

Ministerstwo Infrastruktury

Po rekonstrukcji minister Andrzej Adamczyk jest odpowiedzialny za łączność i transport – w tym oczywiście transport kolejowy. Ministrowi podlegają Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Podczas pierwszego wystąpienia po utworzeniu nowego resortu Adamczyk podkreślił, że jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie ważnych dla Polski inwestycji kolejowych i drogowych. Przypomniał też, że już wcześniej współpracował z Jerzym Kwiecińskim, wówczas wiceministrem rozwoju, przy finansowym aspekcie realizacji dużych infrastrukturalnych projektów.
– Tutaj się nic nie zmienia. Dalej działamy razem – dodał.

Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii

– Głównym zadaniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są dalsze prace nad ułatwieniami dla firm oraz rozwój innowacyjności i konkurencyjności naszej gospodarki – zaznaczyła minister Emilewicz.
Wyjaśniła, że resort został utworzony z departamentów i biur obsługujących dział „gospodarka” w byłym Ministerstwie Rozwoju. W praktyce oznacza to, że minister przedsiębiorczości i technologii zajmuje się m.in.: wzrostem konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, tworzeniem prawa, które ułatwi życie przedsiębiorcom, promocją polskiej gospodarki, wymianą handlową i eksportem, własnością przemysłową. Minister Emilewicz nadzoruje też Prezesa Głównego Urzędu Miar, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Urząd Patentowy RP. Podlegają jej Urząd Dozoru Technicznego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.