Wywiady

Piotr Król: Kolej na kolejne fundusze [WYWIAD]

Należy mieć na uwadze, że zadania z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 nie są ogłaszane, ponieważ nie mają jeszcze zapewnionego finansowania, z uwagi na trwające ustalenia dotyczące dostępnej alokacji środków UE na projekty kolejowe w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Konieczność analizy zakresu rzeczowego zadań planowanych do realizacji oraz zmiany w procesie uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych dodatkowo wymusiły dokonanie weryfikacji pierwotnych planów.

Celem ustawy jest dostosowanie krajowego procesu przygotowania inwestycji do wymagań dyrektywy w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tzw. dyrektywy EIA) i nadanie większych uprawnień organizacjom ekologicznym w zakresie możliwości wniesienia odwołania i skargi do sądu administracyjnego od decyzji zezwalających na inwestycję (m.in. pozwoleń na budowę). Ustawa nowelizująca wprowadziła ponadto istotną regulację polegającą na wprowadzeniu możliwości wstrzymania wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nowe regulacje w przypadku inwestycji, dla których zostały wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, umożliwiają m.in. organizacjom ekologicznym na włączenie się i skorzystanie ze środków odwoławczych na każdym etapie realizacji postępowań administracyjnych. Ustawa nowelizująca nie przewiduje przepisów przejściowych, a zatem ma zastosowanie do wszystkich przedsięwzięć, w których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wydana po ocenie oddziaływania na środowisko, a dla których dotychczas nie uzyskano kompletu pozwoleń na budowę.

Nie można zapomnieć o tym, że Polska przygotowuje się do realizacji innych inwestycji?

Planowane jest również rozpoczęcie szeregu inwestycji kolejowych w ramach nowych programów inwestycyjnych. Obecnie trwają prace nad kontynuacją Krajowego Programu Kolejowego w perspektywie do 2030 roku zawierającego listę inwestycji w ramach środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, m.in. z programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, środowisko (FENiKS)” oraz nowego instrumentu „Łącząc EuropęCEF 2”, gdzie ogłoszony został niedawno pierwszy nabór wniosków z terminem na zgłaszanie wniosków do połowy stycznia br.