Wywiady

Piotr Król: Kolej na kolejne fundusze [WYWIAD]

Nowe regulacje w przypadku inwestycji, dla których zostały wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, umożliwiają m.in. organizacjom ekologicznym na włączenie się i skorzystanie ze środków odwoławczych na każdym etapie realizacji postępowań administracyjnych. Ustawa nowelizująca nie przewiduje przepisów przejściowych, a zatem ma zastosowanie do wszystkich przedsięwzięć, w których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wydana po ocenie oddziaływania na środowisko, a dla których dotychczas nie uzyskano kompletu pozwoleń na budowę.

Nie można zapomnieć o tym, że Polska przygotowuje się do realizacji innych inwestycji?

Planowane jest również rozpoczęcie szeregu inwestycji kolejowych w ramach nowych programów inwestycyjnych. Obecnie trwają prace nad kontynuacją Krajowego Programu Kolejowego w perspektywie do 2030 roku zawierającego listę inwestycji w ramach środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, m.in. z programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENiKS)” oraz nowego instrumentu „Łącząc EuropęCEF 2”, gdzie ogłoszony został niedawno pierwszy nabór wniosków z terminem na zgłaszanie wniosków do połowy stycznia br.

Prowadziliśmy również II etap naboru do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.”, w ramach którego realizowany jest przez jednostki samorządu terytorialnego szereg wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych. Zakończenie II etapu naboru datowane bylo na koniec listopada 2021 r. Następnie zgłoszone projekty skierowane zostały do oceny merytorycznej, rankingowaniu i ostatecznej kwalifikacji do Programu.

Na przełomie 2021/2022 podejmowane będą decyzje o przystąpieniu do realizacji poszczególnych projektów, uwarunkowane szeregiem czynników, w tym możliwością ich finansowania, wynikami prac studialnych decyzjami strategicznymi podejmowanymi na szczeblu rządowym i samorządowym. Ogłaszane są również pierwsze przetargi w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025”. Dzięki temu powstaną nowe przystanki kolejowe, a odbudowane zostaną te, które od lat były zamknięte, wydłużone zostaną perony tam, gdzie nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne. Realizacja Programu usprawni korzystanie z transportu kolejowego i pomoże wymazać tzw. „białe plamy komunikacyjne” na terenie kraju. Budżet programu opiewa na kwotę około 1 mld zł.

Zatrzymując się przy finansach. Co dla przedsiębiorstw kolejowych będzie znaczyło wdrożenie Kolejowego Planu Odbudowy i kiedy można spodziewać się środków?

Dla przedsiębiorstw kolejowych wdrożenie KPO oznacza możliwość realizacji szeregu inwestycji zwiększających poziom dostępności transportu kolejowego) co wpłynie w znacznym stopniu na sytuację ekonomiczną sektora. KPO został oficjalnie przesłany Komisji Europejskiej w dniu 3 maja 2021 r., czekamy na jego zaakceptowanie, co umożliwi uruchomienie środków. W ramach komponentu Zielona, inteligentna mobilność KPO planuje się udzielenie wsparcia na następujące inwestycje w obszarze transportu kolejowego:

Dodaj komentarz