Analizy

Polski Fundusz Rozwoju. Inwestycje w innowacje

Inwestycje w kolej, infrastrukturę, bankowość, wspieranie przedsiębiorców
i start-upów, skonsolidowanie w jedną grupę szeregu państwowych agencji – tak pokrótce można podsumować działalność Polskiego Funduszu Rozwoju.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) został powołany w kwietniu 2016 r. w miejsce Polskich Inwestycji Rozwojowych (PIR), które w zamyśle miały stanowić motor rozwojowy gospodarki. Zadaniem PFR jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski, łagodzenie wahań koniunktury, przygotowanie krajowej gospodarki na wyzwania związane ze światowymi trendami społecznogospodarczymi, a także wyrównanie szans i zrównoważony rozwój poszczególnych regionów.

Priorytety Grupy PFR to: rozwój lokalnego rynku kapitałowego, inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport oraz ekspansja zagraniczna polskich firm. Grupa integruje działanie takich podmiotów, jak: Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Zaraz po powołaniu PFR na jego czele stanął Paweł Borys. – Budowa Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju w oparciu o sprawdzone i najlepsze międzynarodowe standardy to z pewnością duże wyzwanie oraz ważny projekt dla rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski – zaznaczył Borys, obejmując stanowisko prezesa PFR. – Moim głównym celem jest stworzenie jednolitej, nowoczesnej i przyjaznej platformy usług wspierających rozwój, która będzie dobrze służyła klientom indywidualnym, polskim przedsiębiorcom oraz samorządom. PFR finansuje projekty kolejowe W pierwszym półroczu 2017 r. Polski Fundusz Rozwoju osiągnął 290 mln zł zysku netto. – Dla porównania nasz poprzednik, Polskie Inwestycje Rozwojowe, miał wynik w granicach 30 mln zł rocznie – zaznaczył w komunikacie prasowym Paweł Borys, prezes PFR. – Dzięki zrealizowanym inwestycjom i w wyniku odpowiedniego zarządzania kosztami, mamy więc bardzo dobrą rentowność, przy jednoczesnym wzroście aktywów PFR SA do blisko 5 mld zł z 1,2 mld zł przed rokiem. Zawdzięczamy to m.in. inwestycji w Pekao SA, która przynosi dobre stopy wzrostu, wpłacając stabilne dywidendy.

Zresztą przystępując do tej inwestycji, zapowiadaliśmy, że liczymy na 10-procentową stopę wzrostu i podtrzymujemy to założenie. Wśród najważniejszy działań Grupy PFR można wymienić przejęcie banku Pekao (wspólnie z PZU), wspieranie programu Mieszkanie Plus, sfinansowanie budowy Trasy Łagiewnickiej, inwestycje w infrastrukturę (DCT Gdańsk: Deepwater Container Terminal Gdańsk) oraz – oczywiście – inwestycje związane z koleją. Pesa: Pool taborowy Jedną z pierwszych umów zawartych przez PFR była umowa z bydgoską Pesą. W maju 2016 r. Polski Fundusz Rozwoju (poprzez Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, FIIK) zobowiązał się zasilić finansowo spółkę Rail Capital Partners (RCP) kwotą rzędu 200 mln zł. RCP to pool taborowy. Spółka oferuje wynajem lokomotyw produkowanych w bydgoskich zakładach, dzięki czemu przewoźnicy mają dostęp do nowoczesnych lokomotyw bez konieczności ponoszenia znaczących nakładów kapitałowych związanych z zakupem nowego taboru. Formuła dzierżawy pozwala przewoźnikom (przede wszystkim towarowym) uniknąć jednorazowego wydatku oraz ograniczyć ryzyko przestoju lokomotyw (opcja dopasowania długość dzierżawy do długości kontraktów przewozowych). Pesa i FIIK objęły odpowiednio 51 proc. i 49 proc. udziałów w RCP. – Celem Polskiego Funduszu Rozwoju jest wsparcie wzrostu polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjność na rynku lokalnym i międzynarodowym. Finansowanie nowego taboru kolejowego jest świetną okazją do rozwoju innowacyjnej polskiej firmy i całego rynku przewozów. Liczymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu PESA będzie mogła rozwinąć produkcję, a krajowi przewoźnicy unowocześnić tabor – powiedział Paweł Borys po podpisaniu umowy z Pesą.

Dodaj komentarz