Analizy

Dziesięć lat wsparcia CUPT

Minęła dekada od momentu, kiedy Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wspiera beneficjentów w procesie przygotowania
i realizacji inwestycji transportowych.

Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora, zaznaczył, że publikacją Centrum Unijnych Projektów Transportowych: – Chcę unaocznić skalę realizowanych przedsięwzięć oraz płynących z nich korzyści dla polskiej gospodarki i społeczności lokalnych. Przypomnieć należy, że CUPT odpowiada za nabór i ocenę projektów, jak również za proces udzielania i rozliczania dotacji w sektorze transportu w programach operacyjnych Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Polska Wschodnia (POPW), a także w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). CUPT kompleksowo wspomaga beneficjenta od momentu złożenia tzw. deklaracji lub podpisania preumów, poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy o dofinansowanie, aż po całkowite rozliczenie projektu.

W latach 2007- 2013 w ramach POIiŚ Centrum było zaangażowane zaangażowane w 385 przedsięwzięć inwestycyjnych i przygotowawczych. Kwota przyznana ze środków z budżetu Unii Europejskiej i, co ważne, rozliczona przez CUPT, wyniosła blisko 86 mld złotych. W obecnej perspektywie budżet Unii Europejskiej dla projektów transportowych koordynowanych przez CUPT wynosi łącznie około 99 mld złotych, w tym około 80 mld złotych w ramach POIiŚ 2014–2020, 4,14 mld euro w ramach instrumentu CEF oraz blisko 1,3 mld złotych w ramach POPW. W swojej broszurze CUPT przedstawił wybrane projekty w tym projekty związane z obszarem kolejowym.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, z których środki przekazywane są na gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptacje do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe, CUPT podpisało z beneficjentami 69 umów o dofinansowanie, na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 30,2 mld zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 25,2 mld złotych. Pierwszym projektem w ramach tego Programu była modernizacja linii kolejowej E 65 / C-E 65 na odcinku WarszawaGdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia. Beneficjentem było PKP Polskie Linie Kolejowe SA a wartość projektu wyniosła 1 071 049 607 zł z czego z UE 584 157 726 zł. Inwestycja obejmowała pełną modernizację linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia, na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Gdańsk (LCS Gdańsk) oraz Lokalnego Centrum Sterowania Gdynia (LCS Gdynia).

W ramach LCS Gdańsk zmodernizowano 21 km linii, a w LCS Gdynia – 18 km. W ramach tego projektu dokonano także modernizacji torów, układu i systemu sterowania ruchem, sieci trakcyjne wraz z zasilaniem oraz perony i obiekty inżynieryjne. Rezultatem inwestycji był wzrost wzrost liczby pasażerów. Drugim projektem był zakup taboru dla PKP Intercity SA. W tym wypadku zakupiono 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych potrzebnych do przewozów pasażerskich. Beneficjentem był nasz narodowy przewoźnik czyli PKP Intercity SA. Wartość projektu wyniosła 1 156 610 820 zł z dofinansowaniem w wysokości 658 050 400 zł. W wyniku zakupu w 2016 roku na trasy: WarszawaBydgoszcz, OlsztynKraków, GdyniaKatowice i KrakówSzczecin, wyjechały nowe pojazdy zastępując blisko trzydziestoletnie pociągi. Zakupiony tabor rozwija prędkość do 160 km/h, posiada 360 miejsc siedzących, ergonomiczne fotele, gniazdka elektryczne, system wzmacniający sygnał telefonów komórkowych oraz urządzeń wi-fi. Dla przewozu towarów na duże odległości istotnym projektem była budowa nowoczesnego terminala kontenerowego w Kutnie.

Dodaj komentarz