Aktualności

Program Dostępność Plus programem rządowym

Rząd przyjął program Dostępność Plus. Tym samy można zacząć przygotowania konkretnych projektów.

W lipcu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu „Dostępność plus”.

Oznacza to, że program Dostępność Plus stał się oficjalnie programem rządowym. Jego koordynatorem jesteśmy my – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ale wdrażanie to już zespołowa praca całego rządu.
– podkreślił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

 

Kwieciński nadmienił, że program nie dotyczy tylko osób niepełnosprawnych. Oczywiście uwaga resortu jest skupiona w szczególny sposób na osobach z niepełnosprawnościami i starszych tym niemniej jednak jest on adresowany do wszystkich obywateli.
Minister zaznaczył bowiem, że:
„Program adresujemy do wszystkich obywateli, którzy mają szczególne potrzeby w przestrzeni publicznej. To na przykład rodzice z dziećmi czy kobiety w ciąży” .
Pomysł programu wynika z faktu, że według wyliczeń obecnie około 12 procent Polaków, a więc 5 milionów obywateli, to osoby z jakimś rodzajem niepełnosprawności. Szacuje się też, że nawet 30 procent społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe trudności z poruszaniem się lub przyswajaniem nowych informacji. Resort na realizację programu przeznaczył 23,2 miliarda złotych. Na tę kwotę składają się środki unijne, tak zwane fundusze norweskie, pieniądze z budżetu państwa, budżetów samorządów, środki Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jak informuje resort inwestycji i rozwoju program ma przynieść efekty w postaci:

 • powstania miejsc i budynków użyteczności publicznej, w których nie będzie barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych (na przykład parki, domy kultury, szkoły, biblioteki)
 • dostosowania 20 procent mieszkań budowanych w ramach programu „Mieszkanie plus” do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • wprowadzenia programu tanich i częściowo umarzalnych pożyczek dla samorządów i spółdzielni mieszkaniowych na likwidację już istniejących barier w budynkach (m. in. montaż wind, wideofonów, podjazdów czy specjalnych czujników),
 • zakupu nowych autobusów i tramwajów spełniających kryteria dostępności ( m.in. informacja głosowa, oznaczenia tyflograficzne, kontrastowa kolorystyka, rampy i platformy),
 • spełniania przez wszystkie publiczne serwisy internetowe wymogów dostępności (dostępność na przykład dla osób głuchych lub niewidomych i niedowidzących),
 • dostępności zasobów i usług administracji publicznej dla wszystkich – przykładem może być numer alarmowy 112, który trzeba dostosować dla osób z problemami mowy i słuchu.

Na najbliższe miesiące, czyli koniec 2018 i cały 2019 rok, resort planuje rozpoczęcie konkretnych działań. I tak do końca 2018 roku powstanie projekt ustawy o dostępności. Ustawa będzie dotyczyć:

 • organów publicznych,
 • instytucji korzystających ze środków publicznych,
 • podmiotów świadczących tzw. usługi powszechne (np. bankowe, ubezpieczeniowe, medialne).
 • Ustawa nałoży na te podmioty obowiązek zapewnienia dostępności świadczonych usług
  Ponadto rozpisany zostanie szereg konkursów:
 • Przestrzeń przyjaznej szkoły, w ramach którego 200 szkół dostanie fundusze przystosowanie się do wymogów dostępności, na przykład na likwidację barier architektonicznych (na początek pilotaż dla 50 szkół).
 • Dostępna uczelniakonkurs dla 100 uczelni na usuwanie barier i pomoc studentom z niepełnosprawnościami,
 • Modelowe programy nauczania na wybranych kierunkach studiów, który pomoże uczelniom tak zmienić sposób nauczania przyszłych architektów, urbanistów czy inżynierów, by w swojej pracy uwzględniali oni standardy dostępności,
 • Społeczny inkubator dostępności, który pozwoli wypracować i w kolejnym kroku upowszechnić nowe, nieznane jeszcze rozwiązania na rzecz dostępności,
 • aPSYstent, z którego finansowane będzie szkolenieutrzymanie psów przewodników i psów asystujących dla osób niewidomych, a także przygotowanie kadr trenerskich. Program jest potrzebny, bo takich psów jest za mało,

Dodatkowo ministerstwo planuje, aby Krajowy Ośrodek Mobilności Osób z Niepełnosprawnościami (KOMON) we współpracy z  Przemysłowym Instytutem Motoryzacji powołał do życia ośrodek szkolenia i egzaminowania kierowców z niepełnosprawnościami.
Istotną inicjatywą jest też Hackhaton, czyli dwudniowy maraton programistów, którego efektem będą prototypy aplikacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami,
Po zakończeniu okresu wakacyjnego powstanie Rada ds. Dostępności, w której skład wejdą przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych oraz wszystkich ministerstw zaangażowanych w program Dostępność Plus. Natomiast na zlecenie MIiR przeprowadzone zostanie ekspertyza, która pokaże jaki jest stan budynków wielorodzinnych w Polsce oraz czy i jak można wyposażyć je w windy.
W samym resorcie wprowadzono w ostatnich kilku miesiącach usprawnienia na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Między innymi zainstalowano system pętli indukcyjnej funkcjonujący od niedawna na recepcji głównej oraz największej sali konferencyjnej oraz piktogramy przed wejściem na recepcję i salę konferencyjną. Z myślą o osobach niesłyszących uruchomiono na stronie ministerstwaj usługę wideomigacza. Ponadto istnieją wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, platforma przyschodową, windy dostosowane do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się, wyposażone w przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille’a oraz powiadomienia głosowe, a także toalety spełniające kryteria dostępności.

CO ZOSTAŁO DO TEJ PORY ZROBIONE

Dodaj komentarz