Wywiady

Systemowe podejście do Kolei Dużych Prędkości

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wraca do tematu Kolei Dużych Prędkości. Podczas konferencji zorganizowanej 14 czerwca br. w siedzibie MIB spotkali się reprezentanci instytucji i firm zaangażowanych w rozwój kolei.

Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie nowoczesnego transportu kolejowego. Zaprezentowane zostały stanowiska ekspertów dotyczące rozwiązań możliwych do zastosowania podczas budowy Kolei Dużych Prędkości oraz taboru wykorzystywanego do obsługi tego projektu. Wnioski zgłoszone w ramach konferencji posłużą do sporządzenia analizy dotyczącej możliwości realizacji Kolei Dużych Prędkości oraz przedstawienia jej wyników Radzie Ministrów. „Raport Kolejowy” poprosił Podsekretarza Stanu Andrzeja Bittela o podsumowanie konferencji, a także wskazanie największych wyzwań związanych z budową Kolei Dużych Prędkości w Polsce.

Raport Kolejowy: Panie wiceministrze, jak ocenia Pan konferencję? Jakie tematy udało się poruszyć?

Andrzej Bittel: Konferencja zorganizowana przez MIB 14 czerwca br. pt. „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce” zapoczątkowała powrót do debaty na temat budowy Kolei Dużych Prędkości.

Na rozpoczęciu konferencji wskazano jednoznacznie, że powstanie w Polsce KDP uzależnione jest od rentowność tego przedsięwzięcia. Podczas wydarzenia omówiono wyniki dotychczas zrealizowanych na zlecenie PKP PLK SA prac studialnych dla budowy KDP finansowanych ze środków UE dostępnych w ramach POIiŚ 2007-2013 oraz wybrane studia przypadku w zakresie tego typu przedsięwzięć w innych krajach UE. Istotnym elementem debaty była analiza możliwych kierunków rozwoju dalszych połączeń ponad wstępnie określone połączenie WarszawaŁódź – Poznań/Wrocław. W szczególności rozpatrywano trasowanie przedłużenia KDP w kierunkach zachodnim i południowym w celu utworzenia połączenia z systemami krajów sąsiadujących.

W kontekście ewentualnej budowy KDP poruszono również niezwykle ważne kwestie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i zgodności technicznej oraz zapewnienia odpowiedniego taboru. W przypadku ruchu pociągów z prędkością przekraczającą 250 km/h, oprócz specjalnie dostosowanej infrastruktury kolejowej, konieczne jest wdrożenie wymaganych dla KDP zasad prowadzenia ruchu i systemów zarządzania bezpieczeństwem. W dalszej kolejności, opierając się na doświadczeniach krajów Europy Zachodniej, zaprezentowano koncepcje wykorzystania linii KDP do obsługi pasażerskich przewozów międzyaglomeracyjnych i regionalnych. Bardzo ważny głos zabrał przedstawiciel Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, omawiając potencjał branży wykonawców i producentów konieczny do realizacji projektu KDP. W ostatniej części konferencji zaprezentowano potencjał naukowy w zakresie wdrażania projektów KDP, a także szczegółowo opisano kierunki kształcenia przyszłych kadr i dotychczasowe osiągnięcia naukowe.

Przedstawiono również możliwość wykorzystania infrastruktury badawczej Instytutu Kolejnictwa w zakresie podsystemów KDP. Wyniki konferencji posłużą Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa do przeprowadzenia dalszych analiz w zakresie możliwości realizacji projektu KDP w Polsce oraz podjęcia decyzji w zakresie ewentualnej realizacji projektu. W opinii MIB konferencja okazała się sukcesem, na nowo otwierając temat ewentualnej przebudowy polskiej kolei. Co więcej, wydarzenie to spotkało się z pozytywnym odbiorem społecznym. Była także przedmiotem wielu artykułów w prasie branżowej. Już podczas trwania konferencji uczestnicy zwracali uwagę na wysoki poziom jej organizacji oraz na ciekawy dobór wystąpień i prelegentów.

Dodaj komentarz