Konferencja Wydarzenia

XV Konferencja Telekomunikacja i Informatyka na Kolei – Największe wydarzenie branży IT w Polsce

Aktualne wyzwania IT w sektorze kolejowym, wdrażanie Rejestru Infrastruktury, nowoczesne systemy monitoringu, ERTMS, cyberbezpieczeństwo, innowacyjne systemy sprzedaży biletów, dynamiczna informacja pasażerska – te i inne tematy poruszono na piętnastej, jubileuszowej Konferencji Telekomunikacja i Informatyka na Kolei, która odbyła się w dniach 14–16 marca br. w Wiśle.

Organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei konferencja jest największą w kraju kolejową platformą wymiany informacji i opinii pomiędzy projektantami, producentami, inwestorami, instytucjami finansującymi oraz użytkownikami. Tegoroczną edycję odwiedziło blisko 400 uczestników, 30 wystawców i 40 prelegentów.
Konferencję otworzyli wspólnie Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adam Musiał oraz Dyrektor Dorota Markiewicz. Po przemówieniach inauguracyjnych przeprowadzono uroczystość wręczenia certyfikatów nowym firmom członkowskim: PKP TELKOL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwu Inżynierii Budowlanej – KOPACKI Sp. z o.o., EXATEL SA, SIM FACTOR Sp. z o.o., SITEL Poland Sp. z o.o., Hikvision Poland Sp. z o.o.

Nowoczesne technologie w służbie kolei

 Następnie głos zabrała Magdalena Kossowska, Naczelnik Wydziału Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury, która odczytała list Andrzeja Bittela, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury.
– W efekcie wyborów parlamentarnych z 2015 r. sformułował się rząd, dla którego wdrożenie Wspólnego Biletu, ułatwiającego ludziom podróże koleją, stało się jednym ze strategicznych wyzwań – podkreślił w liście Bittel. – Znalazło to odzwierciedlenie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, gdzie Wspólny Bilet stał się projektem strategicznym Rady Ministrów. Dzięki temu Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Grupą PKP doprowadziło do przygotowania rozwiązania poprawiającego obsługę pasażerów w postaci Pakietu Podróżnika.
Początkowo Pakiet Podróżnika umożliwiał zakup jednego biletu na przejazd pociągami trzech przewoźników – PKP Intercity SA , Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. oraz PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. W lutym do Pakietu Podróżnika dołączyła Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
– W dalszym ciągu prowadzone są jednak prace, aby udoskonalić obsługę pasażerów i znacznie ułatwić im dostęp do oferty transportu kolejowego – dodał w liście Bittel. – Efektem tych prac będzie wdrożenie w 2019 r. kolejnego etapu Wspólnego Biletu. Ministerstwo Infrastruktury dąży do tego, aby Wspólny Bilet był otwarty na wszystkich uczestników rynku kolejowych przewozów pasażerskich. W dalszej perspektywie funkcjonalności Wspólnego Biletu powinny umożliwić włączenie się również pozostałych przewoźników – zwłaszcza drogowych oraz lotniczych.
W ostatniej części listu Bittel skupił się m.in. na systemach sterowania ruchem oraz dynamicznej informacji pasażerskiej:
– W dzisiejszą tematykę doskonale wpisują się zadania z zakresu sterowania ruchem i informatyzacji systemu informacji pasażerskiej – podkreślił. – Do projektów IT objętych Krajowym Programem Kolejowym należą systemy sterowania ruchem ETCSGSM-R oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej SDIP. O wadze tych elementów w planie inwestycyjnym do 2023 r. świadczy wskazanie długości linii wyposażonych w ETCS jako jednego ze wskaźników KPK – długość ta wynosi 2 tys. km. Natomiast przewidywana długość linii z zabudowanym GSM-R w 2023 r. wynosi 13,5 tys. km. Co ważne, projekt pn. „Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T” obejmujący linie kolejowe E30, E20 oraz E59 uzyskał dofinansowanie w ramach III konkursu instrumentu Łącząc Europę (CEF). Jeszcze w bieżącym miesiącu planuje się podpisanie umowy na realizację projektu GSM-R. Zaś w ramach systemu SDIP przewiduje się, poza wykonaniem dokumentacji projektowej, także dostawę, instalację i uruchomienie na ok. 200 dworcach, stacjach i przystankach osobowych w zarządzie PKP PLK SA: urządzeń sdip, obiektowych systemów monitoringu wizyjnego i sieci obiektowej infrastruktury wspomagającej. Mówimy tu zatem o elektronicznych wyświetlaczach, infokioskach, cyfrowych kamerach IP czy też systemach sygnalizacji włamania i napadu.
Sieć 5G, nowoczesne technologie i ich wpływ na kolej w Polsce były tematem wystąpienia Krzysztofa Dyla, Zastępcy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
– Gratuluję organizacji XV edycji Konferencji Telekomunikacja i Informatyka na Kolei. Wierzę, że przed Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jeszcze wiele sukcesów. Liczę, że w kolejnych latach będziemy mogli wspólnie pracować na rzecz polskiego kolejnictwa i rozwoju nowoczesnych usług w zakresie technologii komunikacyjnych – dodał na koniec swojego wystąpienia Dyl.
W dalszym ciągu uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienia Piotra Pachutko, Zastępcy Dyrektora Biura Teleinformatyki PKP SA, który omówił strategię informatyki w PKP SA i spółkach Grupy PKP.
– Nasza strategia obejmuje wdrażanie nowych technologii, systemów i usług teleinformatycznych z uwzględnieniem rozwiązań obsługi dworców kolejowych, standaryzację procesów i technologii, aktywne podejmowanie działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa, rozbudowę i utrzymanie infrastruktury technicznej, a także rozwój i integrację rozwiązań teleinformatycznych – podkreślił Pachutko.

Dodaj komentarz