Aktualności Inwestycje

CPK czyli, co robimy

Wskazane w rozporządzeniu linie (pajęczyna tras kolejowych zbiegająca się w Warszawie i CPK) będą stanowiły szkielet systemu transportowego kraju w zakresie przewozów pasażerskich, zapewniając połączenia miast wojewódzkich z Warszawą, z CPK, a także wzajemnie między sobą.
Przyjęcie rozporządzenia zostało poprzedzone uporządkowaniem wskazanej w Koncepcji CPK sieci linii, nadaniem im numerów oraz określeniem punktów początkowych i końcowych. To pierwszy od ponad 30 lat program budowy nowych linii kolejowych w Polsce.

Podział zadań między inwestorów. W pierwszej połowie roku doszło do podziału zadań inwestycyjnych między spółkę CPK, która odpowiada za budowę nowych szlaków, i PKP PLK, w gestii której jest modernizacja tych istniejących.
Trwają kolejowe spotkania robocze i ustalenia ze stroną czeską ( między ekspertami CPK i SŽDC, czyli czeskiego zarządcy torów). To współpraca w zakresie przygotowań i realizacji nowych linii Katowice-Ostrawa i Wrocław-Praga: projektowania i budowy brakującej infrastruktury, zwiększenie przepustowości sieci kolejowej i skrócenie czasu podróży dla kolejowych połączeń kolejowych między Polską, a Czechami.

Pierwszy przetarg kolejowy CPK

W drugiej połowie września spółka CPK otworzyła oferty w postępowaniu na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby dokumentacji środowiskowych dla inwestycji kolejowych CPK. Szacowana łączna wartość zamówienia to 26,4 mln zł. Jest to pierwszy duży przetarg kolejowy CPK.
Do CPK wpłynęło siedem ofert od wykonawców. Teraz planujemy wybrać do sześciu wykonawców, z którymi w IV kw. br. planujemy zawrzeć umowę na pięć lat. Wyselekcjonowane firmy będą następnie brały udział w organizowanych przez spółkę zamówieniach cząstkowych na inwentaryzacje przyrodnicze. O konkretnym zleceniu na inwentaryzację przyrodniczą w ramach Programu Kolejowego CPK będzie decydowała zaproponowana przez firmę cena.

Inwentaryzacja przyrodnicza ma na celu identyfikację chronionych, rzadkich lub zagrożonych elementów środowiska na terenach przeznaczonych pod inwestycję. Wyniki badań terenowych są jedną z części składowych niezbędnych w ramach procedury środowiskowej, która poprzedza wydanie pozwolenia na budowę.
Zakładamy, że pierwsze zamówienie cząstkowe może zostać ogłoszone jeszcze w tym roku, chociaż termin zależy od dalszego przebiegu trasowania „szprych” i wyników RKS, w ramach których opiniujemy przebieg tras, na razie z wojewodami, marszałkami i prezydentami miast. Jest najbardziej prawdopodobne, że pierwsza inwentaryzacja będzie dotyczyła fragmentu tzw. igreka, czyli odcinka planowanej linii dużych prędkości Warszawa–CPK–Łódź. Później będzie wykonywana w zależności od bieżących potrzeb inwestycyjnych, w miarę postępu prac związanych z przygotowaniami do budowy kolejnych odcinków.

RK

MD

Dodaj komentarz