Cyfrowa kolej i zielone przewozy towarowe – pakiet rewizji TSI 2022

Komisja Europejska zainicjowała prace nad zmianami Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności – informuje Urząd Transportu Kolejowego. Agencja Kolejowa UE do połowy 2022 r. przygotuje propozycje nowelizacji TSI. Te określą, jak w najbliższych latach będzie wyglądać kolej w Europie. Istotne jest, by uwzględniony został głos polskiego rynku kolejowego. UTK zachęca więc przedsiębiorców, by zgłaszali swoich przedstawicieli do opiniowania nowych TSI.

W pracach prowadzonych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej udział wezmą narodowe organy ds. bezpieczeństwa ruchu kolejowego i organizacje reprezentatywne dla sektora. Urząd Transportu Kolejowego zamierza reprezentować podmioty krajowego rynku kolejowego w pracach nad nowymi TSI, koordynować stanowiska i upowszechniać informacje o nadchodzącej aktualizacji wymagań.

– Zachęcam wszystkich przedstawicieli rynku do zainteresowania się już teraz przyszłą nowelizacją TSI. Biorąc pod uwagę doniosłość nadchodzących zmian, istotne jest zapewnienie, by w prowadzonych na szczeblu europejskim pracach wzięte pod uwagę zostało stanowisko polskiego przemysłu – przekonuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. –  Czynny udział w opracowaniu nowych TSI pozwoli też lepiej przygotować się do stosowania zmienionych wymagań, kiedy staną się obowiązującym prawem – dodaje.

 

Planowane zmiany przewidują rozwój cyfrowej kolei (sygnalizacja kabinowa, automatyczne prowadzenie pociągów czy łączność oparta o technologię 5G) oraz dążenie do likwidacji barier w towarowych przewozach kolejowych i zastosowanie technologii przyjaznych dla środowiska.

Nowy pakiet jest drugim etapem realizacji wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji Europejskiej 2017/1474 z 8 czerwca 2017 r. Pierwszy etap był związany ściśle z implementacją IV pakietu kolejowego i koncentrował się głównie na certyfikacji i autoryzacji. W zainicjowanym drugim etapie mają być wprowadzone do TSI wymagania w zakresie nowych technologii, w szczególności związanych z programem cyfryzacji kolei europejskich.  Istotna część zadań dotyczy rozwoju systemu ERTMS, m.in. opracowane specyfikacji dla ERTMS poziom 3, przygotowanie warunków do implementacji dla systemów automatycznego prowadzenia pociągu (ATO) w pierwszym etapie do poziomu GoA 1/2 i jego integracja z ERTMS, opracowanie nowego systemu łączności cyfrowej FRMCS opartym na technologii 4/5G tak, aby do 2030 roku zaistniały warunki do migracji z systemu GSM-R. Planowane jest szerokie wdrożenie systemu pozycjonowania pojazdów w oparciu o europejski system Galileo, także jako wsparcie techniczne dla ERTMS 3. Opracowane zostaną również standardy dla cyberbezpieczeństwa w sektorze kolejowym. Planuje się przygotowanie nowej wspólnej specyfikacji dla aplikacji telemetrycznych w miejsce dotychczasowych odrębnych dla przewozów towarowych i pasażerskich.

Druga grupa Zielone przewozy towarowe to kreowanie warunków dla realizacji przez sektor kolejowy zadań wynikających z dokumentu Europejski Zielony Ład. Wyznaczone zadania mają na celu rozwój przewozów towarowych mierzony wzrostem ich udziału rynkowego. Nowe zadania w zakresie zmian regulacyjnych mają na celu usunięcie barier dla rozwoju przewozów kolejowych oraz przyjęcie wymagań mających na celu ograniczenie ich oddziaływania na środowisko. Szczególna rola ma przypaść przewozom intermodalnym. Agencja przygotowała raport Ułatwienia dla transportu kombinowanego, który zawiera wskazania dla ich rozwoju. Równolegle ma zostać znowelizowana dyrektywa 92/106 w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów kombinowanego transportu towarów między państwami członkowskimi. Nowelizacji ma ulec także TSI dla wagonów towarowych i mają być wprowadzone wymagania dla jednostek ładunkowych. Planowane są też prace nad nowymi technologiami, np. wymagania interoperacyjne dla automatycznego sprzęgu dla wagonów towarowych (w tym cyfrową transmisję danych w pociągu) oraz nad przepisami dla umożliwienia stosowania technologii automatycznej identyfikacji i zbierania danych (AIDC) dla rezygnacji z fizycznego oznaczenia wagonów towarowych.

Dodaj komentarz