Wywiady

Janusz Kowalski: Podział ma charakter sektorowy

O systemie nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa rozmawiamy z wiceministrem aktywów państwowych Januszem Kowalskim

Panie Ministrze, na początek proszę przybliżyć cele i założenia jakie są fundamentem działania Ministerstwa Aktywów Państwowych?

Na chwilę obecną Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej – energia i gospodarka złożami kopalin. Wykonuje także czynności związane z realizacją praw i obowiązków akcjonariusza oraz prowadzi sprawy związane z realizacją uprawnień w zakresie praw z akcji wobec spółek Skarbu Państwa pozostających w kompetencji Ministra Aktywów Państwowych. W szczególności Minister Aktywów Państwowych wykonuje prawa głosu oraz inne prawa korporacyjne i majątkowe akcjonariusza wobec tych podmiotów, a także zajmuje się monitorowaniem sytuacji ekonomiczno-finansowej i ogólnej kondycji spółek, a także realizuje inne zadania w zakresie efektywnego nadzoru właścicielskiego.

Powstanie Ministerstwa ma zapobiegać rozproszeniu nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa. Czy to oznacza, że do tej pory były z tym problemy?

Ministerstwo Aktywów Państwowych powstało, żeby bardziej skutecznie sprawować nadzór właścicielski nad  Spółkami Skarbu Państwa, a także wspierać przedsiębiorstwa z udziałem kapitałowym SP w celu podnoszenia ich efektywności. Tym samym chcemy sukcesywnie pomnażać aktywa, które powinny jeszcze lepiej pracować dla swojego właściciela czyli Polaków.

Nie da się ukryć, że kolej to też energia. Priorytetem MAP jest bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jak w Pana opinii kolej wpisuje się w ten obszar?

Rynek kolejowy jest jednym ze strategicznych sektorów gospodarki, a jego funkcjonowanie,  co do czego panuje pełna zgodność, wywiera istotny wpływ nie tylko na rozwój ekonomiczny, ale także bezpieczeństwo państwa. Wielomiliardowe inwestycje związane z realizacją rządowych programów takich jak choćby Krajowy Program Kolejowy do 2023 r., program wieloletni Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 r. czy ostatnio przyjęty Rządowy Program Kolej + do 2028r. stanowią dźwignię rozwoju kraju, ale mają też znaczenie geopolityczne, wpływając na państwo i region. Rynek kolejowy wpisuje się więc zdecydowanie w obszar działań zwiększających bezpieczeństwo państwa, również energetyczne. Przykładem są inicjatywy takie jak projekt PKP CARGO S.A, jednego z największych operatorów kolejowych przewozów towarowych w Europie, który wspólnie z Jastrzębską Spółką Węglową i Fabryką Pojazdów Szynowych H. Cegielski, będzie pracował nad lokomotywą o napędzie wodorowym. To szansa nie tylko na oszczędność kosztów paliwa i rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska, ale także stworzenia w Polsce rozwiniętego rynku wodoru, który zawiera produkowany przez JSW gaz koksowniczy. Finalnie zwiększy więc bezpieczeństwo energetyczne poprzez dywersyfikację źródeł zasilania.

W styczniu nastąpił podział podmiotów podlegających bezpośrednio ministrowi Sasinowi, jak i wiceministrom. Minister Jacek Sasin będzie między innymi nadzorował Centralny Port Komunikacyjny oraz PKP PLK. Dlaczego akurat ta jednostka podlega bezpośrednio szefowi resortu?

Dodaj komentarz