Wywiady

Rok intensywnych zmian

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel opowiedział nam o aktualizacji KPK, nowych przetargach, sposobach na wspieranie wykonawców i planach zarządu na nowy rok.

Raport Kolejowy: Koniec roku to zawsze czas podsumowań. Jak ocenia Pan ostatni rok działalności PLK? Co ważnego udało się zrobić?

Ireneusz Merchel: Ostatni rok działalności PLK był rokiem intensywnych zmian, związanych z poprawą funkcjonowania struktury organizacyjnej, a przede wszystkim wdrożenia programu inwestycyjnego na lata 2014–2020. Używam tu zwrotu „2014”, kiedy powinniśmy być już w trzecim roku funkcjonowania Krajowego Programu Kolejowego (KPK) i jego realizacji. Niestety, ze względu na wcześniejsze opóźnienia w przygotowaniu studium wykonalności projektów, dopiero rok 2016 jest pierwszym rokiem, w którym weszliśmy w realizację projektów z nowej perspektywy. Czyli mamy dwu-, trzyletni okres opóźnienia, ale przejrzeliśmy wszystkie projekty i ustaliliśmy nowe harmonogramy realizacyjne. Krajowy Program Kolejowy to jest realizacja 67 mld zł.

RK: Jak przebiega realizacja zaktualizowanego Krajowego Programu Kolejowego? Jakie i ile przetargów zostało już ogłoszonych? Jakie ruszą w nowym roku?

IM: Inwestycje PLK znacząco przyspieszyły. Wartość nowych przetargów na modernizację linii kolejowych w Polsce, ogłoszonych w pierwszych dwóch latach programu inwestycyjnego (2015–2016), wzrosła do 27 mld zł (z planowanych 25 mld zł), co stanowi 40 proc. realizacji KPK. W 2016 roku ogłosiliśmy przetargi na kwotę ok. 10 mld zł. W 2017 roku będziemy kontynuować realizację programu inwestycyjnego. Spółka planuje ogłosić postępowania na kwotę ok. 12 mld zł. W końcu 2017 roku łączna kwota ogłoszonych przetargów będzie wynosić od 60 do 70 proc. wartości Krajowego Programu Kolejowego.

RK: Gdzie trafią oszczędności, które zostaną uzyskane na przetargach?

IM: Ujęliśmy w Krajowym Programie Kolejowym 67 mld zł w projektach na liście podstawowej, ale mamy prawie 30 mld zł na tzw. liście rezerwowej. W tej chwili przygotowujemy kilkanaście studiów wykonalności oraz przystępujemy do opracowania projektów na studia, które mamy już w etapie końcowym. W ciągu najbliższych dwóch lat chcemy mieć przygotowane projekty rezerwowe, które wdrożymy w momencie uzyskania oszczędności, a będzie to realne do określenia w połowie bieżącego roku.
Krajowy Program Kolejowy na pewno co roku będzie modyfikowany i będą wprowadzane nowe projekty, sukcesywnie przez nas przygotowywane. Na pewno zdążymy z ich przygotowaniem w bieżącej perspektywie.
RK: Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk powołał Radę Ekspertów, której zadaniem jest optymalizacja procesu inwestycyjnego. Jak wyobraża Pan sobie funkcjonowanie Rady? W jaki sposób można usprawnić inwestycje?

IM: Rada Ekspertów Kolejowych została powołana podobnie do Rady Ekspertów przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast warto tu zwrócić uwagę, że w Radzie Ekspertów znaleźli się przedstawiciele ministerstwa, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., wykonawców, producentów czy przewoźników, ale również niezależni eksperci. To szerokie gremium pozwoli na wypracowywanie rozwiązań i opiniowanie. Zadaniem Rady nie jest wypracowywanie nowych zasad, natomiast opiniowanie już istniejących i wnoszenie pod obrady tematów do realizacji. Uważam, że jest to ważny zespół doradczy. Założenie jest takie, że posiedzenia będą odbywały się cyklicznie co miesiąc. Zaplanowano już prace na najbliższy rok. Mam nadzieję, że działania Rady – zgodnie z głównym jej celem – pozwolą
usprawnić proces inwestycyjny.

RK: Rada Ekspertów to nie jedyna inicjatywa, której celem jest usprawnienie kontaktów pomiędzy zarządcą infrastruktury a wykonawcami. Proszę opowiedzieć nam w jaki sposób PLK zamierzają wspierać wykonawców?

IM: W 2016 roku powrócono do cyklicznych spotkań Forum Inwestycyjnego z wykonawcami
i producentami, w których osobiście uczestniczę. Mamy wspólny cel, jakim jest realizacja programu kolejowego, dlatego jesteśmy zgodni w wielu kluczowych kwestiach dotyczących realizacji inwestycji. Rzeczowa współpraca z wykonawcami to warunek sprawnych inwestycji, dlatego m.in. szukamy dobrych rozwiązań na etapie przetargów. Odchodzimy od kryterium ceny w wyborze najkorzystniejszej oferty, stosując inne kryteria, m.in. zapewnienie dodatkowego wsparcia kluczowego personelu zespołu projektowego czy organizacja wykonawcy. Chcemy przyspieszyć proces inwestycyjny, zwiększyć tempo wydatków, a także wykorzystać potencjał pracowników PLK. Główne zmiany zapisów w nowych umowach zostały wprowadzone w uzgodnieniu z rynkiem wykonawców. To płatności za urządzenia i materiały w wysokości do 25 proc. i możliwość udzielenia zaliczki kontraktowej do 10 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej, możliwość częstszych niż jedna płatności w miesiącu, a także możliwość waloryzacji ceny po każdych dwunastu miesiącach kontraktu na wniosek wykonawcy.

RK: Jedną z najważniejszych, a z pewnością najbardziej medialnie rozpoznawalnych inwestycji zakończonych w zeszłym roku jest Dworzec Łódź Fabryczna. Jak ocenia Pan realizację projektu i jego znaczenie dla lokalnej – i nie tylko – społeczności?

IM: Dworzec Łódź Fabryczna to nowoczesna stacja, która obecnie jako stacja końcowa odsługuje sto trzydzieści pociągów na dobę. Jej możliwości już teraz są większe. Patrzymy jednak perspektywicznie i wiemy, że dopiero po wybudowaniu tunelu średnicowego – łączącego Łódź Fabryczną z Łodzią Kaliską i Łodzią Żabieńcem – w pełni wykorzystamy możliwości Łódzkiego Węzła Kolejowego. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku ogłosiliśmy przetarg na budowę tunelu. Jego wybudowanie umożliwi dalekobieżny ruch północ – południe i wschód – zachód, poprawi komunikację w aglomeracji łódzkiej oraz poprawi pozycję kolei względem innych środków transportu.

RK: Jakie plany mają PLK na 2017 rok? Jak określiłby Pan strategiczne plany zarządu?

IM: Strategicznym planem zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest dokończenie procesu zmian organizacyjnych w strukturze spółki. Widzimy jeszcze potrzebę zmian w zakresie inwestycji oraz w pionie finansowym czy eksploatacyjnym, który będzie dostosowywany do bieżących potrzeb. Te zmiany wprowadzimy w I kwartale 2017 roku. Natomiast istotne wyzwania i zadania to dalsza współpraca z wykonawcami.
Największe inwestycje planowane w 2017 roku to modernizacja linii Poznań – Warszawa, Lublin – Warszawa, Wrocław – Poznań, kontynuacja modernizacji infrastruktury w krakowskim węźle kolejowym, która nie tylko usprawni podróże dalekobieżne, ale także znacznie ułatwi komunikację w aglomeracji. Poza tym rok 2017 będzie rokiem kończenia studiów wykonalności, które są w tej chwili na ostatnim etapie. Będzie to rok projektantów i bardzo duże wyzwanie dla tego rynku, gdyż zlecamy i podpisujemy umowy na szereg dokumentacji w systemie „Projektuj i Buduj” oraz przetargi na projektowanie. Nowy rok będzie wyzwaniem, początkiem robót wykonawców, gdzie zaawansowanie w realizowanie inwestycji będzie na poziomie co najmniej 30 proc. wyższym niż w roku 2016. Lata 2018 i 2019 będą już zdecydowanie latami wykonawców, gdzie realizacja inwestycji powinna być na poziomie 8–10 mld zł.
Zadaniem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest utrzymanie rozkładu jazdy niezbędnego dla przewozu pasażerów i transportu towarów. Na liniach, które nie są modernizowane, bezwzględnie przestrzegamy zasady, że utrzymanie infrastruktury musi gwarantować stabilną ofertę dla przewoźników. Przy inwestycjach natomiast będzie szereg tras objazdowych. Można tę sytuację porównać do remontu domu: musimy w czasie prac normalnie funkcjonować, ale zmian związanych z remontem nie da się przecież uniknąć.
Wspomniałem wcześniej, że zmiany organizacyjne wewnątrz spółki dotkną pion eksploatacyjny. To właśnie jest związane z usprawnieniem eksploatacji, bowiem prowadzenie ruchu pociągów, oferta dla przewoźników, jest naszą podstawową działalnością.

Rozmawiała LS

Reklama