Targi

Kluczowe zmiany w Tarczy Antykryzysowej 2.0 – co warto wiedzieć? Odpowiada Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Czy dokonanie zmiany umowy dokonanej na mocy tarczy antykryzysowej może narazić zamawiającego na odpowiedzialność?

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonana zgodnie z zasadami wprowadzonymi tarczą antykryzysową, jak również nieustalenie lub niedochodzenia należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy wskutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Podobnie nieustalenie lub niedochodzenia takich należności nie stanowi przestępstwa z art. 296 § 1–4 ustawy Kodeks karny, tj. wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym. Nie może być to także traktowane jako szkoda wyrządzona działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, o której mowa w art. 293 § 1 albo art. 483 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego odpowiedzialność członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatora wobec spółki jest wyłączona.

VII. PRAWO SPÓŁEK

Czy zapis na nabycie akcji będzie mógł być składany w formie niepapierowej?

Tak – nowelizacja Kodeksu spółek handlowych umożliwi składanie zapisów poprzez udostępnione przez spółkę – emitenta – formularze w systemie teleinformatycznym, które będą wymagały kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego (czyli poprzez dodanie i podpisanie formularza na naszym profilu zaufanym ePUAP) lub podpisu osobistego (wymagającego posiadania e-dowodu osobistego).