Inwestycje Wydarzenia

PKP Intercity z gigantycznym dofinansowaniem z UE

Ponad miliard złotych na inwestycje – taką kwotę pozyskało PKP Intercity z Unii Europejskiej, w ramach kończącej się perspektywy finansowej 2014-2020 r. Jak zapowiada spółka, środki te przeznaczone zostaną na inwestycje taborowe oraz infrastrukturalne.

W zbliżającej się do końca unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 z rozliczeniem do 2023 roku, PKP Intercity realizuje dwa duże projekty inwestycyjne. Ich łączna wartość to ponad 2 mld zł. Dofinansowane są one środkami UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oba projekty – „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity” oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity” – obejmują strategiczne dla spółki inwestycje. W 2018 roku przewoźnik pozyskał dla nich środki unijne o łącznej kwocie ponad 653 mln zł zawierając z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dwie umowy o dofinansowanie. W czerwcu 2022 roku spółka podpisała aneksy do przedmiotowych umów podnoszące wysokość dofinansowania do ponad miliarda zł.

– Fundusze unijne są jednym ze źródeł finansowania realizowanej przez spółkę strategii taborowej. Dzięki nim mogliśmy zmodernizować wagony czy zamówić nowe lokomotywy – mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes Zarządu PKP Intercity. – Z ogromną satysfakcją możemy potwierdzić, że pozyskaliśmy już całą kwotę dofinansowania z Unii Europejskiej wynoszącego ponad miliard złotych. Projekty obejmują łącznie 58 zadań, w tym modernizację 335 wagonów (60 sztuk taboru z przestrzenią pierwszej i drugiej klasy, 215 wagonów klasy drugiej oraz 60 wagonów typu COMBO), a także zakup i modernizację 53 lokomotyw (spalinowych oraz EU160 Griffin).

 

Nowe źródła dofinansowania inwestycji

PKP Intercity, z myślą o następnych projektach, na bieżąco monitoruje możliwości pozyskania kolejnych dotacji ze środków Unii Europejskiej. Precyzyjna ocena możliwości ich otrzymania w kolejnej perspektywie finansowej będzie możliwa po opublikowaniu szczegółowych regulaminów konkursów. Możliwe będzie wówczas sprawdzenie czy projekty inwestycyjne spółki wpisują się w ich założenia. Ogólne zapisy programów realizowanych w ramach funduszy unijnych z polityki spójności, w odniesieniu do obszaru transportu, zakładają kontynuację działań z obecnej perspektywy finansowej, lecz także kładą większy nacisk na jego powiązanie z celami środowiskowymi i neutralnością klimatyczną oraz większą równowagą pomiędzy poszczególnymi sektorami transportu. PKP Intercity czeka na termin ogłoszenia konkursu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), który będzie odpowiednikiem obecnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodatkowo PKP Intercity planuje pozyskanie dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który został stworzony w celu promowania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej poprzez zwiększenie odporności, a także zdolności dostosowawczych państw członkowskich, łagodzenia społecznych i gospodarczych skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 oraz wspierania transformacji ekologicznej i cyfrowej. W ramach jednego z komponentów KPO przewidziane są inwestycje w pasażerski tabor kolejowy do przewozów międzywojewódzkich i regionalnych, w którym wsparcie mogą otrzymać jedynie pojazdy zeroemisyjne oraz wyposażone w system ERTMS. PKP Intercity może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 482,5 mln euro (2,17 mld zł). Jednym z warunków uzyskania środków jest zrealizowanie inwestycji we wskazanym w KPO horyzoncie czasowym, czyli do drugiego kwartału 2026 roku. Obecnie przewoźnik oczekuje na zatwierdzenie rewizji KPO przez Komisję Europejską oraz ogłoszenie przez CUPT szczegółowych wytycznych, które pozwolą przygotować kompletną dokumentację aplikacyjną oraz zawrzeć umowę o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

Dodaj komentarz