Tramwaje Wywiady

UTP w Bydgoszczy widzi przyszłość w transporcie szynowym

Fot. nadesłane

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, dr hab. inż. Janusz Musiał, prof. nadzw. UTP przedstawił dokonania, obecną działalność i plany kierowanej przez siebie jednostki w kontekście transportu szynowego.

Wydział Inżynierii Mechanicznej funkcjonuje od lat 50-tych ubiegłego stulecia. Panie Profesorze, jaka jest obecnie wizja działalności kierowanej przez Pana jednostki?

Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy może poszczycić się 68-letnią tradycją. Początki sięgają roku 1951, gdy to na bazie Wydziału Mechanicznego powołano Wieczorową Szkołę Inżynierską w Bydgoszczy. Tak długi okres działalności pozwolił na wypromowanie ponad 10 tysięcy absolwentów, którzy to zasilili kadrę kierowniczą w przemyśle. Podstawowym zadaniem Wydziału jest kształcenie studentów. Głównym kierunkiem studiów jest mechanika i budowa maszyn, który to prowadzony jest nieprzerwanie od początku istnienia wydziału. Kolejnym kierunkiem jest transport. Rozwój tej dziedziny spowodował, że transport stał się jednym z najważniejszych gałęzi przemysłu. Wydział otwiera się również na kierunki interdyscyplinarne tj.: wzornictwo, kształcąc studentów łączących cechy nauk inżynierskich i artystycznych. Połączenia tych, jakże różnych cech spowodowało, że wiele prac studenckich znalazło zastosowanie w środkach transportu (np. elementy wyposażenia wagonów). Interdyscyplinarnym kierunkiem z pogranicza mechaniki, informatyki i elektroniki jest mechatronika.

Wydział, wspólnie z Collegium Medicum UMK, prowadzi kierunek inżynieria biomedyczna, będący połączeniem medycyny i techniki. Oferta dydaktyczna Wydziału związana jest również z dbałością o środowisko. Prowadzimy kierunek Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii, po którym nasi studenci znajdują zatrudnienie w firmach z branży OŹE. Bardzo duży wpływ na prowadzoną działalność dydaktyczną na Wydziale ma ogólnie pojęty przemysł. Na podstawie wspólnie wypracowanych potrzeb powstały studia dualne Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych. Wydział wspólnie z firmami zrzeszonymi w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym prowadzi te studia będące odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy w województwie kujawsko- pomorskim. Pod względem studenckim wydział posiada stabilną sytuację, przejawiającą się w stałej liczbie studentów oscylującej w okolicach 1500. Pod względem naukowym wydział rozwija się poprzez działalność młodej kadry, która zdobywa awanse zawodowe od doktoratu do profesury.

Czy z perspektywy uczelni widoczne jest większe zainteresowanie sektora przemysłowego współpracą ze środowiskiem naukowym?

Wydział Inżynierii Mechanicznej, ze względu na swoją specyfikę, bardzo dobrze współpracuje z przemysłem. Posiadamy kilkadziesiąt umów dotyczących współpracy z przedsiębiorstwami. Nie jest to tylko „papierowa” współpraca. Rocznie na wydziale prowadzonych jest ponad 200 badań zleconych z przemysłu, na łączną kwotę ponad 5 mln złotych. Współpraca z sektorem przemysłowym to nie tylko wspólne badania i prace wdrożeniowe, ale również prowadzony jest na wydziale projekt „okno dla przemysłu”, którego ideą są spotkania przedstawicieli firm ze studentami w celu zainteresowania studentów pracą w danym przedsiębiorstwie.

Nie wypada nie zapytać o zainteresowanie możliwą nauką przez potencjalnych studentów. Co zyskuje się dzięki studiowaniu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy?

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej prowadzonych jest siedem kierunków. Jeżeli ktoś wiąże swoje życie zawodowe z naukami technicznymi, to znajdzie coś dla siebie. Swoje pasje studenci rozwijają chociażby w 20 kołach naukowych. Dla osób interesujących się transportem szynowym proponuję koło naukowe Pojazdów Szynowych. Jest to bardzo prężnie działające koło, nagradzane w konkursach krajowych i zagranicznych. Ważnym aspektem dla potencjalnego studenta jest rynek pracy w danej branży. W tej kwestii mogę uspokoić, nasi studenci, będąc jeszcze na studiach, otrzymują dobre oferty pracy. Jest to wynik bardzo dobrej współpracy z przemysłem regionalnym.

Podczas rozmowy wspomniał Pan o współdziałaniu z PESA SA. W jakich obszarach współpracujecie i czy macie w planach nowe projekty?

Wydział Inżynierii Mechanicznej już od około 25 lat, w miarę swoich możliwości, zabezpieczał potrzeby badawcze Firmy PESA. Były to najczęściej doraźne usługi badawcze w zakresie określania podstawowych właściwości mechanicznych w tym zmęczeniowych materiałów i połączeń stosowanych w budowie w pojazdach szynowych. Współpraca z firmą PESA uległa pewnemu sformalizowaniu w roku 2010 po podpisaniu porozumienia o współpracy. Bardzo dobra współpraca pomiędzy Uczelnią i firmą PESA zaowocowała w roku 2014 przyznaniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konsorcjum UTP-PESA prestiżowego projektu na opracowanie procedury postępowania podczas procesu projektowo – konstrukcyjnego elementów pojazdów szynowych.

Dodaj komentarz