Wywiady

Wzrost atrakcyjności transportu szynowego

Z Włodzimierzem Wilkanowiczem rozmawialiśmy o korzyściach płynących z uruchomienia PKM, Wspólnym Bilecie oraz programach rządowych.

Raport Kolejowy: Panie Prezesie, pierwsze pytanie dotyczy Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Jak Pan oceni jej funkcjonowanie?

Włodzimierz Wilkanowicz: Projekt wpisał się doskonale w strategię rozwoju komunikacji publicznej w Aglomeracji Poznańskiej, a jeszcze bardziej w oczekiwania podróżnych. Zagęszczenie siatki połączeń, utrzymanie cyklu 30 minutowego w godzinach szczytu, a także realizacja przewozów na właściwym poziomie jakościowym wraz z atrakcyjną ceną oraz integracją z innymi środkami transportu- mam tu na myśli chociażby ofertę Bus-Tramwaj-Kolej, czy też zintegrowane węzły przesiadkowe- stwarza ogromny potencjał i niejako generuje dodatkowy popyt ze strony klientów na dobrze zorganizowany transport publiczny.

RK: Proszę przybliżyć korzyści jakie Koleje Wielkopolskie zyskały w związku ze startem PKM?

WW: Niewątpliwą korzyścią wynikającą z uruchomienia PKM, jest wzrost atrakcyjności transportu szynowego, pozwalający na przemieszczenie się w relatywnie krótkim czasie przez teren Aglomeracji Poznańskiej. Funkcjonuje w obiegu powiedzenie, iż Pasażerowie „głosują” nogami. Z tego „głosowania” jesteśmy dziś bardzo zadowoleni, bowiem po raz pierwszy w swojej historii, Spółka Koleje Wielkopolskie przekroczy próg 10 milionów podróżnych w ciągu roku i niewątpliwie swój udział w tym ma PKM. Inna niewątpliwą korzyścią projektu jest wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności organizacyjnej i finansowej przez samorządy lokalne w zakresie publicznego transportu zbiorowego, co jest również istotną wartością.

RK: Obecnie na kolei nośnym tematem jest Kolej+. Czy w Pana opinii może ten program zmienić oblicze kolei regionalnych?