Tabor

KM zakupią 71 nowych EZT

Podczas śniadania prasowego Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.  przedstawiła najważniejsze zadania na najbliższe miesiące, w tym  plany unowocześnienia taboru oraz rozwój usług.

Pierwszym przedstawionym przedsięwzięciem  było pokazanie planów  rozbudowy bazy utrzymania na terenie  Sekcji Napraw i Eksploatacji  Taboru Sochaczew. W tym wypadku  przedmiotem przedsięwzięcia jest  zaprojektowanie, sfinansowanie i wybudowanie  (wraz z wyposażeniem)  oraz eksploatacja wolnostojącej  hali napraw pojazdów dla poziomu  utrzymania P4, a także świadczenie  usług utrzymania w poziomie  P4 na rzecz Spółki w zakresie jej  taboru. Projektowana hala powinna  umożliwiać dokonywanie napraw  pojazdów różnych typów, czyli pojazdów  elektrycznych – zespołów  trakcyjnych (pięcioczłonowych,  czteroczłonowych, trójczłonowych  i dwuczłonowych) i lokomotyw oraz  wagonów piętrowych: pojazdów spalinowych:  dwu- i jednoczłonowych.

Umowa zostanie zawarta na minimum  14 lat. Planowana inwestycja  będzie składała się z hali napraw  nadwozi wraz z malarnią, przesuwni  wraz z przesuwnicą, specjalistycznych  warsztatów naprawczych  i przeglądowych, powierzchni magazynowych,  całopociągowej myjni  taboru i torów postojowych. Liczy się,  że wartość inwestycji może wynieść  nawet ćwierć miliarda, przy czym  budowa nowej hali ma zagwarantować  powstanie około 200 nowych  miejsc pracy.  Koleje Mazowieckie planują ponadto  zbudowanie punkt utrzymania  pojazdów kolejowych w Radomiu.  W tym przypadku podstawowym założeniem  technicznym dla budowy  punktu jest możliwość wykonywania  przeglądów pojazdów w poziomach  utrzymania P1 oraz P2 bez konieczności  ich rozłączania.  Zaplecze będzie wyposażone w halę  przeglądowo-naprawczą posiadającą  dwa tory z kanałem (jeden tor do wykonywania  przeglądów oraz drugi tor  do wykonywania napraw) wraz z niezbędnym  zapleczem warsztatowym  oraz z wyposażeniem; nowoczesną  myjnię przejazdową; zaplecze socjalne  dla pracowników; tory postojowe;  magazyn.

W nowym punkcie utrzymania  pojazdów kolejowych utrzymywane  będą pojazdy przeznaczone do obsługi  ruchu regionalnego, w tym  połączeń:
• Radom – Dęblin,
• Radom – Drzewica,
• Radom – Skarżysko Kamienna  oraz ruchu aglomeracyjnego w godzinach  pozaszczytowych Radom  – Warszawa – Radom.

W tym wypadku  powinno się pojawić blisko 40  nowych miejsc pracy.  Podczas spotkania dużo miejsca  poświęcono polityce taborowej Spółki.  W tym obszarze KM planują odchodzenie  od modernizacji na rzecz  zakupu wyłącznie nowego taboru,  a także stopniowe wycofywanie  z eksploatacji starszych pojazdów.  Rezultatem ma być znaczna poprawa  komfortu podróży. W najbliższych  latach (2017 – 2019) Spółka planuje  wycofanie z eksploatacji starszych  pojazdów. W 2017 r. planuje  się sprzedaż 15 ezt, a w kolejnych  dwóch odpowiednio 10 i 14 ezt.

W kontekście projektów związanych  z zakupem nowoczesnych  pojazdów zaplanowany jest zakup  w 2018 roku 6 nowych pięcioczłonowych  elektrycznych zespołów  trakcyjnych, które przewidziano  do obsługi relacji Warszawa –  Działdowo.

Do końca 2019 r. zakup  10 nowych dwuczłonowych ezt,  przewidzianych do obsługi relacji:
Radom – Dęblin,
Radom – Skarżysko-  Kamienna,
Radom – Drzewica,  Radom – Warka.

W kolejnych trzech  latach (2019 – 2022) Spółka planuje  zakup aż 55 sztuk pięcioczłonowych  ezt przewidzianych do obsługi relacji  w obszarze Warszawy i 39 gmin  ościennych czyli:
– Warszawa – Tłuszcz – 16 ezt (2019),
– Góra Kalwaria – Czachówek – Warszawa  – Modlin – 15 ezt (2020),
– Sochaczew – Warszawa – Celestynów  – 12 ezt (2021),
– Skierniewice – Warszawa – Mińsk  Mazowiecki – 12 ezt (2022).

Koleje Mazowieckie duża uwagę  zwracają na posiadanie wysoko  wykwalifikowanej kadry. W Spółce  uznaje się, że jest to decydujący  czynnik pozwalający na osiągnięcie  celów strategicznych.  Prowadzona polityka kadrowa  zakłada poprawę i dostosowanie  jakościowej struktury i stanu zatrudnienia  do potrzeb spółki KM  poprzez rekrutację młodej, wysoko  wykwalifikowanej kadry, organizację  szkoleń zawodowych oraz inicjowanie  przedsięwzięć dotyczących  rozwoju i podnoszenia kwalifikacji  pracowników.  Koleje Mazowieckie zatrudniające  2 800 pracowników przez lata borykały  się z niekorzystną strukturą  wiekową. W tym kontekście Spółce  udało się doprowadzić do odmłodzenia  kadry, a zatem poprawy struktury  wiekowej pracowników. W stosunku  do stanu z 2005 roku jest o 10%  mniej pracowników w wieku powyżej  41 lat. Ponadto zaznaczono, że średnia  wieku w zespole maszynistów  wynosi 42 lata a w zespole drużyn  konduktorskich wynosi 43 lata.

Przyjęta przez przewoźnika polityka  gwarantuje także dbanie o wysokie  standardy warunków pracy, jak  również w jego standardach znajdują  się zadania aktywizacji młodych osób  i zapewnienie rozwoju zawodowego  pracowników. W Spółce działa zatem  ośrodek szkoleniowy, w którym  szkoleni są kandydaci na stanowisko  maszynisty. Proces ten przebiega  dwuetapowo – szkolenie na licencję  maszynisty i szkolenie na świadectwo  maszynisty. Jak dotąd odbyło  się osiem edycji szkolenia, których  efektem jest ponad 300 osób, które  podjęły zatrudnienie w spółce. Jednocześnie,  w trakcie realizacji kursu  na świadectwo maszynisty jest 130  pracowników. Na 2017 r. zostało zaplanowane  przeprowadzenie szkolenia  na licencję dla ok. 80 kandydatów  na maszynistę.

W ramach ośrodka szkoleniowego  spółka posiada nowoczesny symulator  jazdy pociągiem typu EN76.  W 2015 r. na symulatorze przeszkolono  220 pracowników (maszynistów)  spółki, natomiast w 2016 r. – 200 maszynistów.  Z symulatora, na mocy  porozumień, korzystają także Koleje  Śląskie sp. z o.o., Centrum Szkolenia  Federacji ZZP PKP sp. z o.o., Łódzka  Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., PKP  Szybka Kolej Miejska w Trójmieście  Sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska sp.  z o.o. i Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Płocku.  Spółka otwarta jest także na współpracę  ze szkołami. Liczy się bowiem  z szansą na pozyskiwanie potencjalnych  specjalistów z branży kolejowej.  W efekcie udzieliła patronatu trzem  szkołom średnim z terenu województwa  mazowieckiego, które kształcą  w specjalnościach kolejowych.  Oprócz szkoleń dla maszynistów  Spółka prowadzi wewnętrzne  szkolenia na stanowiska związane  z bezpieczeństwem kolejowym, ze  szczególnym uwzględnieniem drużyn  konduktorskich. Dotychczas w Spółce  przeszkolono ponad 200 osób, które  uzyskały kwalifikacje kierownika  pociągu.

Ponadto od stycznia rozpoczęło się  wdrażanie dwóch projektów. Pierwszy  z nich to System Okresowych Ocen  Parowników, oparty na kompetencjach.  Drugi natomiast nosi nazwę  Projekt Powypadkowego Wsparcia  Psychologicznego, skierowany  do pracowników drużyn konduktorskich  i drużyn trakcyjnych.

Reklama