Wywiady

Kolej i jej perspektywy w województwie łódzkim

Rozmowa z Grzegorzem Jastrzębowskim – Dyrektorem Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o stanie kolei w regionie i planach na przyszłość.

Panie Dyrektorze w jaki sposób Urząd Marszałkowski zamierza rozwijać kolej na terenie województwa łódzkiego?. Jakie stawiają sobie cele na najbliższe lata?

Sieć komunikacyjna, na której Województwo Łódzkie planuje wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej została określona w „Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, uchwalonym przez Sejmik Województwa Łódzkiego. Celem Zarządu Województwa Łódzkiego jest rozwój transportu kolejowego oraz zwiększenie jego dostępności. Zależy nam zwłaszcza na integracji małych miejscowości z dużymi miastami
i zapewnienie mieszkańcom wygodnego środka podróżowania. Wpisujemy się w ten sposób także w plany rządu, m.in. program Kolej+ na realizację, którego zaplanowano ponad 100 mld. zł. Współpracujemy z PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Na terenie województwa prowadzone są obecnie intensywne prace m.in. na linii nr 14 w kierunku Sieradza, na linii nr 15 do Łowicza czy 16 do Kutna. Po 20 latach dokończymy budowę wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska. Zależy nam także na tym, aby operatorzy realizujący przewozy na zlecenie Województwa funkcjonowali jak najbardziej efektywnie. Uzgodniliśmy rozkład jazdy Przewozów Regionalnych i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, który zacznie obowiązywać w grudniu tego roku. Chcemy aby był on jak najbardziej dopasowany do oczekiwań pasażerów, ogromny nacisk kładziemy m.in. na skomunikowania pociągów. Tak dobrej oferty nie było od lat.

Czy poprawi się także infrastruktura kolejowa na terenie województwa?

Ściśle współpracujemy z PKP Polskie Linie Kolejowe w zakresie inwestycji w infrastrukturę. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego możemy dofinansowywać te projekty. Powstają m. in. nowe przystanki kolejowe na terenie województwa i Łodzi, modernizowane są linie kolejowe. Budujemy zintegrowane węzły multimodalne, które ułatwiają korzystanie mieszkańcom z kolei.

W jaki sposób Samorząd chce zachęcać mieszkańców województwa do podróżowania koleją?

Samorząd Województwa Łódzkiego preferuje ekologiczny transport kolejowy i dokłada wszelkich starań, aby w miarę możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych, publiczny transport kolejowy był optymalnie dostosowany do potrzeb mieszkańców województwa.
Aby zachęcić mieszkańców do pozostawienia samochodów i wybrania kolei musimy zaproponować im naprawdę dobrą alternatywę. Kluczowe jest zwiększenie liczby połączeń, a także bardzo dobra integracja kolei z komunikacją miejską. Urząd Marszałkowski wraz z PKP PLK przygotowuje się obecnie do realizacji drugiego etapu projektu „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego”. Zakłada on m.in. remont budynku dworca w Zduńskiej Woli we współpracy z samorządem i budowę węzła ułatwiającego przesiadanie się do komunikacji miejskiej. W Pabianicach powstanie nowy przystanek Pabianice Północ, który znacznie ułatwi korzystanie z kolei. Poprawimy dostępność stacji w Głownie, Strykowie poprzez budowę dodatkowego przejścia. Kolejne działanie to wspomniana już budowa wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska. Nie możemy zapominać także o bardzo istotnej dla samorządu
i rządu inwestycji budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Wszystkie te działania są realizowane z myślą o pasażerach. A jak pokazują statystyki – mieszkańcy coraz częściej korzystają z kolei.

Czy przewozy kolejowe na teranie województwa nadal będą realizowane przez dwóch przewoźników – Przewozy Regionalne i Łódzką Kolej Aglomeracyjną?

Obsługę konkretnych połączeń w dużej mierze determinują projekty taborowe, realizowane przez Urząd Marszałkowski i przewoźników kolejowych. Do czasu zakończenia projektów i osiągnięcia wymaganych wskaźników nie planujemy zmian w tym zakresie.

Jednym z priorytetowych programów rządu jest przywrócenie połączeń autobusowych. Na terenie województwa łódzkiego jest wiele obszarów do których kolej nie dociera takie jak Bełchatów czy Poddębice. Czy Urząd Marszałkowski planuje uruchomienie linii autobusowych?

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej przewidziane zostały w wariancie II uzupełniającym Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Ewentualną organizacją objęte mogą zostać linie:

  1. Poddębice – Łódź
  2. Rawa Maz. – Brzeziny – Koluszki
  3. Pajęczno – BełchatówŁódź
  4. Wieruszów – Wieluń – Sieradz

Wariant uzupełniający II może, po przeprowadzeniu stosownej analizy, rozszerzyć wariant podstawowy lub wariant uzupełniający I poprzez uruchomienie wojewódzkich drogowych przewozów publicznych na wybranych kierunkach w sytuacji, kiedy spełnione zostaną następujące warunki:

  • na kierunkach tych zaprzestaną przewozów przewoźnicy prywatni
  • na kierunkach tych nie będzie możliwości lub uzasadnienia ekonomicznego do uruchomienia przewozów kolejowych
  • na uruchomienie takich przewozów pozwolą możliwości finansowe województwa

Aktualnie przeprowadzane są analizy dotyczące możliwości i zasadności uruchomienia przewozów,o których mowa powyżej.
Należy również zaznaczyć, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym poddawana jest obecnie znaczącym zmianom więc ostateczny zakres i tryb realizacji przewozów autobusowych znany będzie po wejściu w życie powyższej nowelizacji.
Niemniej jednak jednym z celów Województwa Łódzkiego w zakresie polityki transportowej jest likwidacja tzw. białych plam na mapie regionu. Są takie miejsce jak m.in. wymieniona Rawa Mazowiecka czy Bełchatów pozbawione połączeń kolejowych. Odbudowa transportu samochodowego, popularnie zwanych PKS-ów to jeden z kluczowych projektów rządu.
Jako województwo jesteśmy obecnie na etapie analizowania możliwości współpracy z funkcjonującymi tam przewoźnikami prywatnymi. Te działania są na pewno bardzo potrzebne, jeśli chcemy integrować region i jego mieszkańców.

MD

Dodaj komentarz