Aktualności

Warsztaty UIC w Polsce – Pasażerskie przewozy kolejowe regionalne i aglomeracyjne

Pasażerskie przewozy regionalne i aglomeracyjne były przedmiotem warsztatów, które w siedzibie PKP SA w Warszawie przygotował Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) we współpracy z PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. oraz przy wsparciu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

UIC zorganizował trzydniowy program szkoleniowy skierowany do managerów z firm kolejowych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej. W ramach szkolenia eksperci z wielu krajów świata przedstawili wizję w zakresie pasażerskich przewozów aglomeracyjnych. Głównym patronem wydarzenia była Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, która wspiera wszelkie działania oraz inicjatywy pozwalające na stworzenie podwalin pod współpracę kolei na różnych poziomach funkcjonowania.
– Szacuje się, że blisko 80 proc. pasażerów transportu kolejowego to użytkownicy pociągów w ruchu aglomeracyjnych i regionalnych – zauważył Bartłomiej Buczek, członek zarządu PKP SKM w Trójmieście. – Z uwagi na obserwowaną od wielu lat tendencję koncentracji osadnictwa w wielkich miastach i aglomeracjach, a także proces rozwoju obszarów wokółaglomeracyjnych, jest to kluczowy z biznesowego punktu wodzenia obszar funkcjonowania kolei. Należy więc dążyć do wdrażania w tym obszarze rozwiązań innowacyjnych – zarówno w sferze techniki, ekonomiki, organizacji, jak i rozwiązań prawnych. Wymianie doświadczeń w tym zakresie służyć mają Warsztaty CRTS, organizowane przez UIC, PKP SA oraz PKP SKM  w Trójmieście. Jest to trzecia edycja tego wydarzenia, pierwszy raz organizowana w Polsce. Fakt ten cieszy, albowiem od kilku lat polskie koleje cechuje wysoka innowacyjność, systematycznie rośnie udział kolei w obsłudze potoków pasażerskich. Wdrożenie koncepcji logistycznego planowania transportu, odpowiednie uregulowania prawne, rozwój innowacyjności samej kolei, ale także budownictwa i przemysłu na rzecz kolei (m.in. Program Luxtorpeda 2.0.) oraz umiejętne wykorzystywanie funduszy pomocowych UE radykalnie wzmacniają pozycję krajowego transportu kolejowego. Mamy się więc czym pochwalić, ale szukamy nadal inspiracji do dalszych pozytywnych zmian, których końcowym adresatem będzie pasażer. Temu właśnie służyć ma to wydarzenie.
Wprowadzenia do szkolenia dokonał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, który zaznaczył, że w rezultacie współpracy Grupy PKP oraz innych działających w Polsce przedsiębiorstw kolejowych z Międzynarodowym Związkiem Kolei w obszarze innowacyjności, tworzone są realne podstawy do podnoszenia konkurencyjności tej gałęzi transportu. W opinii Bittela taka współpraca ma szczególne znaczenie w aspekcie realizowanej przez polski rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz może mieć wpływ na przyszły kształt rynku usług transportowych i przełożyć się chociażby na globalne zmniejszenie emisyjności transportu.
Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP SA, podkreślił natomiast, że współpraca pomiędzy specjalistami sektora przewozów aglomeracyjnych oraz wymiana wiedzy rozumiana jako ścisła kooperacja umożliwiają dostarczanie efektywnych i innowacyjnych rozwiązań, oczekiwanych nie tylko przez Unię Europejską, ale przede wszystkim przez pasażerów. Dodał ponadto, że trzydniowe warsztaty to okazja do dalszej dyskusji o możliwościach i wyzwaniach, które stoją przed pasażerskim transportem kolejowym.
Przewodniczący Grupy Roboczej CRTS w UIC oraz członek zarządu PKP SKM w Trójmieście Bartłomiej Buczek przyznał, że:
– Krajowy rynek pasażerskich przewozów w aglomeracji i regionie intensywnie się rozwija, a pociąg staje się skutecznym antidotum na coraz bardziej zatykające się drogi. Znaczenie kolei będzie więc systematycznie wzrastać. Realizując statutowe cele UIC – partnerstwo, solidarność, współpracę – staramy się pozyskiwać pomysły na nowoczesną kolej. Podpatrujemy, jak robią to inni, ale też dzielimy się własnymi doświadczeniami, wypracowujemy nowoczesne standardy i zabiegamy przy tym nieustannie o pasażerów, którzy – co oczywiste – muszą pozostawać w centrum naszej uwagi. Temu też ma służyć obecne szkolenie.
Powitania ze stronu UIC dokonał Dyrektor Departamentu Pasażerskiego tej organizacji, Marc Guigon.
Podczas szkolenia prelekcje wygłosili przedstawiciele polskich i zagranicznych spółek kolejowych. Głos zabrali m.in.:

  • Krzysztof Zgorzelski, prezes zarządu POLREGIO, który mówił o Przewozach Regionalnych jako przykładzie nowoczesnej koncepcji usług pasażerskich;
  • Janusz Malinowski, prezes zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, opowiedział o nowym podejściu w regionalnym transporcie pasażerskim w Polsce;
  • Maciej Lignowski, prezes zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., który nakreślił inwestycje PKP SKM;
  • Kenzo Fujita, starszy doradca ds. pasażerskich EAST JAPAN, zreferował CRTS na świecie;
  • Oriol Juncadella, dyrektor ds. Eksploatacji FGC, który streścił obsługę CTRS oraz niektóre czynniki sukcesu eksploatacyjnego.

W ramach trzydniowych warsztatów omówiono wszystkie elementy składające się na różne systemy kolei miejskich, podmiejskich i regionalnych. Podjęto również próbę określenia, jaką wartość dodaną dla systemu transportowego Europy stanowią kolejowe przewozy aglomeracyjne. Poruszono tematykę:

  • transportu kolejowego w obsłudze współczesnych miast i miejskich aglomeracji (Mirosław Chaberek, PKP SA i Bartłomiej Buczek);
  • wyzwań związanych z migracją do interoperacyjności kolei (Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa);
  • operacyjnych i ekonomicznych aspektów wykorzystania linii KDP w transporcie regionalnym (Andrzej Żurkowski, IK);
  • inteligentnych stacji dla miejskich, podmiejskich i regionalnych usług kolejowych (Clement Gautier, UIC);
  • IV Pakietu Kolejowego (Przemysław Ciszak, PKP SA);
  • roli obsługi klienta na stacjach kolejowych (Mirosław Antonowicz, PKP SA).

W podsumowani zaznaczono, że powinno się wykorzystać dotychczasowe doświadczenia i potencjał wypracowany przez poszczególne podmioty, tak aby osiągnąć efekt synergii dla dalszego rozwoju kolei.

Dodaj komentarz