Wywiady

Wspieranie rozwoju polskiej kolei jest priorytetem

Raport Kolejowy: Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego pozytywnie zaopiniowała przygotowane przez Pana sprawozdanie na temat infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy może Pan nam opisać najważniejsze założenia ujęte w sprawozdaniu?

Tomasz Poręba: Chciałbym podkreślić, że jest to pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego kompleksowy dokument poświęcony rozwojowi infrastruktury transportowej w Europe Środkowo-Wschodniej. Poparło go ponad pół tysiąca europosłów z czego jestem bardzo zadowolony. W moim sprawozdaniu Komisja Europejska dostaje po raz pierwszy konkretne wytyczne i zalecenia dotyczące kierunku rozwoju infrastruktury na wschodzie Europy, obszarów wsparcia oraz konieczności realizacji konkretnych projektów. Podwaliny do sprawozdania dało zorganizowane z mojej inicjatywy w 2014 roku w Parlamencie Europejskim jako wiceprzewodniczącego komisji transportu wysłuchanie publiczne pod tym samym tytułem. Wysłuchanie w znacznym stopniu zdeterminowało stanowisko komisji ds. transportu i uwrażliwiło forum UE na problemy regionu. Według mnie podstawowym problemem Europy środkowo-wschodniej jest niski poziom spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Z tego względu inwestycje zwiększające dostępność terytorialną omawianego obszaru mogą zdecydowanie przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności całego regionu. Poprawa dostępności transportowej znacząco wpłynie na zwiększenie inwestycji gospodarczych, przez co przyczyni się do intensyfikacji rozwoju ekonomicznego. Europa środkowo-wschodnia to niezwykle zapóźnione infrastrukturalnie i komunikacyjnie regiony, a zwiększenie dostępności transportowej w skali całego regionu sprzyjałoby ekonomicznemu wzrostowi. Dlatego niezbędne jest usprawnienie połączeń wzdłuż linii północ-południe między wschodnimi regionami UE. Takie zmiany pomogłyby wschodnim regionom przyłączyć się do sieci TEN-T oraz stworzyć nowe perspektywy w zakresie zatrudnienia i działalności gospodarczej. W moim sprawozdaniu udało mi się zawrzeć wiele kwestii priorytetowych dla Polski, do których zaliczyć należy przede wszystkim postulat włączenia szlaku Via Carpathia na całej jego długości do sieci bazowej TEN-T, co uczyniłoby go jednym z najważniejszym korytarzy drogowych UE na jej wschodniej flance oraz ułatwiłoby dostęp do źródeł finansowania . W swoim sprawozdaniu podkreślam także potrzebę szybkiej budowy Rail i Via Baltica. W zakresie rozwoju potencjału żeglugi śródlądowej należy zwrócić uwagę na wezwanie do podniesienia do IV klasy żeglowności Odry oraz utworzenia kanału Odra Łaba Dunaj, który mogłyby wpłynąć na wzrost przepustowości transportu i zdolności w zakresie komunikacji w całym regionie na osi Północ-Południe. Ponadto wyraźnie wskazałem na zagrożenia dla rozwoju portów Morza Bałtyckiego wynikające z budowy gazociągu Nord Stream, który może zakłócić i zablokować inwestycje w tym regionie. Oczywiście żadne inwestycje nie mogą być realizowane bez odpowiedniego wsparcia finansowego, dlatego podkreślam znaczenie funduszy polityki spójności dla rozwoju infrastruktury transportowej i konieczność zagwarantowania środków w ramach kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych. Nie należy też lekceważyć możliwości, jakie dają tak słabo dotychczas wykorzystywane w naszym regionie instrumenty finansowe i hybrydowe projekty partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych, wymagających wysokich nakładów finansowych i generujących niewysoką stopę zwrotu z jednej strony oraz chęć zagwarantowania efektywnego świadczenia wysokiej jakości usługi publicznej z drugiej strony.

Dodaj komentarz