Wywiady

Wspieranie rozwoju polskiej kolei jest priorytetem

Raport Kolejowy: Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego pozytywnie zaopiniowała przygotowane przez Pana sprawozdanie na temat infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy może Pan nam opisać najważniejsze założenia ujęte w sprawozdaniu?

Tomasz Poręba: Chciałbym podkreślić, że jest to pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego kompleksowy dokument poświęcony rozwojowi infrastruktury transportowej w Europe Środkowo-Wschodniej. Poparło go ponad pół tysiąca europosłów z czego jestem bardzo zadowolony. W moim sprawozdaniu Komisja Europejska dostaje po raz pierwszy konkretne wytyczne i zalecenia dotyczące kierunku rozwoju infrastruktury na wschodzie Europy, obszarów wsparcia oraz konieczności realizacji konkretnych projektów. Podwaliny do sprawozdania dało zorganizowane z mojej inicjatywy w 2014 roku w Parlamencie Europejskim jako wiceprzewodniczącego komisji transportu wysłuchanie publiczne pod tym samym tytułem. Wysłuchanie w znacznym stopniu zdeterminowało stanowisko komisji ds. transportu i uwrażliwiło forum UE na problemy regionu. Według mnie podstawowym problemem Europy środkowo-wschodniej jest niski poziom spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Z tego względu inwestycje zwiększające dostępność terytorialną omawianego obszaru mogą zdecydowanie przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności całego regionu. Poprawa dostępności transportowej znacząco wpłynie na zwiększenie inwestycji gospodarczych, przez co przyczyni się do intensyfikacji rozwoju ekonomicznego. Europa środkowo-wschodnia to niezwykle zapóźnione infrastrukturalnie i komunikacyjnie regiony, a zwiększenie dostępności transportowej w skali całego regionu sprzyjałoby ekonomicznemu wzrostowi. Dlatego niezbędne jest usprawnienie połączeń wzdłuż linii północ-południe między wschodnimi regionami UE. Takie zmiany pomogłyby wschodnim regionom przyłączyć się do sieci TEN-T oraz stworzyć nowe perspektywy w zakresie zatrudnienia i działalności gospodarczej. W moim sprawozdaniu udało mi się zawrzeć wiele kwestii priorytetowych dla Polski, do których zaliczyć należy przede wszystkim postulat włączenia szlaku Via Carpathia na całej jego długości do sieci bazowej TEN-T, co uczyniłoby go jednym z najważniejszym korytarzy drogowych UE na jej wschodniej flance oraz ułatwiłoby dostęp do źródeł finansowania . W swoim sprawozdaniu podkreślam także potrzebę szybkiej budowy Rail i Via Baltica. W zakresie rozwoju potencjału żeglugi śródlądowej należy zwrócić uwagę na wezwanie do podniesienia do IV klasy żeglowności Odry oraz utworzenia kanału Odra Łaba Dunaj, który mogłyby wpłynąć na wzrost przepustowości transportu i zdolności w zakresie komunikacji w całym regionie na osi Północ-Południe. Ponadto wyraźnie wskazałem na zagrożenia dla rozwoju portów Morza Bałtyckiego wynikające z budowy gazociągu Nord Stream, który może zakłócić i zablokować inwestycje w tym regionie. Oczywiście żadne inwestycje nie mogą być realizowane bez odpowiedniego wsparcia finansowego, dlatego podkreślam znaczenie funduszy polityki spójności dla rozwoju infrastruktury transportowej i konieczność zagwarantowania środków w ramach kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych. Nie należy też lekceważyć możliwości, jakie dają tak słabo dotychczas wykorzystywane w naszym regionie instrumenty finansowe i hybrydowe projekty partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych, wymagających wysokich nakładów finansowych i generujących niewysoką stopę zwrotu z jednej strony oraz chęć zagwarantowania efektywnego świadczenia wysokiej jakości usługi publicznej z drugiej strony.

RK: Naszych czytelników z pewnością najbardziej zainteresują wnioski i zalecenia związane ze szlakiem Rail Baltica. Czy przybliży nam Pan Poseł ten temat?

TP: Budowa szlaku kolejowego Rail Baltica to priorytetowa inwestycja kolejowa, realizowana z udziałem funduszy europejskich, z funduszu Łącząc Europę. Na dzień dzisiejszy powodzenie całej inwestycji zależy przede wszystkim od skutecznej współpracy pomiędzy zainteresowanymi państwami, czyli Finlandią, Estonią, Łotwą, Litwą i Polską. Porozumienie państw w zakresie parametrów projektu takich jak prędkość czy ilość torów to kluczowy warunek dla postępów w realizacji przedsięwzięcia bez dalszych opóźnień i utrudnień oraz uniknięcia wszelkiego ryzyka niezaangażowania przyznanych przez UE środków finansowych. W przypadku nieprzestrzegania zasad ustalonych przez Komisję Europejską, współfinansowanie ze strony Unii w wysokości ok. 85 % przepadnie, a warunki finansowania w przyszłości nie będą aż tak korzystne, jak w chwili obecnej. Polska konsekwentnie składa wnioski o dofinansowanie budowy odcinków E75 w ramach kolejnych konkursów funduszu Łącząc Europę.

RK: W sprawozdaniu poruszył Pan też temat nowego kolejowego szlaku towarowego nr 11 (Szlak Bursztynowy)?

TP: Utworzenie i modernizacja kolejowego szlaku towarowego tzw. Szlaku Bursztynowego nr 11, łączącego ośrodki przemysłowo-handlowe Polski, Słowacji, Węgier i Słowenii wspólną ofertą w zakresie alokacji przepustowości dla międzynarodowych pociągów towarowych poprawi przede wszystkim konkurencyjność transportu kolejowego oraz zapewni lepsze wykorzystanie istniejącej przepustowości dla towarowych przewozów międzynarodowych. Planowana główna trasa korytarza przebiega przez Koper – Ljubljana – / Zalaszentivan – Sopron/Csorna – / (granica węgiersko-serbska) – Kelebia – Budapeszt – / – Komárom – Leopoldov / Rajka – Bratyłava – Žilina – Katowice / Kraków – Warszawa / Łuków – Terespol (granica polsko-białoruska). Uruchomienie „Bursztynowego” korytarza towarowego mogłoby nastąpić pod koniec 2018 roku, jednak jest to uzależnione od Brukseli. Aktualnie oczekujemy na decyzję Komisji Europejskiej, dlatego tak ważne jest w moim sprawozdaniu wezwanie do jego budowy. Nowa linia przyczyni się do aktywizacji regionów Polski Wschodniej, poprawy warunków inwestycyjnych, zwiększenia produkcji i spójności społecznej.

RK: Pochodzi Pan z rodziny o tradycjach kolejarskich. Czy rodzinna historia ma wpływ na Pana dzisiejszą działalność w Parlamencie Europejskim? Czy czuje się Pan specjalnie związany z polską koleją?

TP: Jestem emocjonalnie i rodzinnie związany z polską koleją. Kolejarzem był mój dziadek, potem w jego ślady poszedł mój ojciec. Obu bardzo wiele zawdzięczam w zrozumieniu wagi kolei dla naszego kraju. Dla mnie sprawnie funkcjonująca i nowoczesna kolej to podstawowy warunek szybkiego rozwoju Polski. W mojej pracy w Parlamencie Europejskim wspieranie rozwoju polskiej kolei jest priorytetem. Cieszę się, że będąc wiceprzewodniczącym Komisji Transportu udało mi się obronić ostatnio strategiczną dla Polski kolejową spółkę LHS przed osłabieniem i docelowo likwidacją, a to przecież podmiot zarządzający strategicznym kilkusetkilometrowym tzw. szerokim torem. Obecnie w Brukseli wspieram polskie CARGO w walce o ograniczenie złych propozycji KE ws. hałasu na kolei.

RK: A jak ocenia Pan obecną sytuację na polskiej kolei?

TP: Polskie koleje próbują dzisiaj w zawrotnym tempie nadrobić wieloletnie zaniedbania oraz konsekwentnie wyeliminować nieprawidłowości, a także nadużycia wcześniejszej władzy. Rząd PO-PSL zmarnował miliardy złotych przeznaczone na rozwój kolei. Komisja Europejska potwierdziła, że ani spółki, ani organy je nadzorujące nie były przygotowane na realizację projektów i absorbcję funduszy europejskich. Nie przygotowano żadnej dokumentacji technicznej dla przetargów w ramach perspektyw budżetowej 2014-2020. Dlatego dzisiaj tak trudno przestawić cały sektor na właściwe tory. Odrodzenie i rozwój branży kolejowej to jeden z priorytetów nowego rządu. Ale to również ogromne wyzwanie dla spółek PKP, które do tej pory miały poważne problemy z absorbcją funduszy unijnych. Teraz najważniejsza jest mobilizacja i przygotowanie projektów w celu wykorzystania funduszy w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz środków funduszu Łącząc Europę. Oczywiście całe przedsięwzięcie musi mieć na celu poprawę stanu infrastruktury, podniesienie konkurencyjności branży, podniesienie standardów bezpieczeństwa i zadowolenia pasażerów.

RK: Czy wykorzystując doświadczenie zdobyte w pracy w Parlamencie Europejskim może nam Pan Poseł powiedzieć, jak polska kolej jest postrzegana na świecie? W Unii Europejskim? Czy dla krajów Europy Zachodniej jesteśmy wartościowym partnerem?

TP: Bardzo chcę wierzyć, że już niedługo stan infrastruktury, jak i sama podróż koleją w Polsce nie będzie odbiegać od standardów zachodnich państw UE. Aby tak się stało, nie możemy na modernizację polskich kolei zmarnować już ani jednego euro. Musimy też umiejętnie zacząć wykorzystywać nasze położenie geograficzne. Już sam nacisk zachodnich państw UE na niezwłoczną liberalizację pasażerskich przewozów kolejowych w ramach IV Pakietu Kolejowego dowodzi, jak dużym zainteresowaniem cieszą się nasze rynki. Z uwagi jednak na nieprzygotowanie branży nadal musimy chronić polskich przewoźników. W ramach IV Pakietu udało nam się wynegocjować wiele rozwiązań a także wyłączeń zabezpieczających interesy polskich kolei. Obronić LHS. Jestem pewien, że już w niedalekiej przyszłości konkurencyjność polskich przewoźników wzrośnie i skutecznie będą oni mogli rywalizować na europejskim ryku. Wystarczy spojrzeć na PKP Cargo, drugiego dzisiaj w UE operatora kolejowych przewozów towarowych.

RK: Jakie są według Pana priorytety w obszarze rozwoju transportu kolejowego? Jak skutecznie rozwijać i promować polską kolej? Jak widzi Pan przyszłość polskiej kolei?

TP: Przede wszystkim polska kolej potrzebuje dzisiaj długofalowej, zintegrowanej strategii rozwoju nakierowanej na modernizację i rozwój połączeń kolejowych zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. Poprawa stanu infrastruktury, budowa nowych połączeń oraz podniesienie jakości świadczonych usług uczyni koleje bardziej atrakcyjnymi i dostępnymi. Lepsze funkcjonowanie sektora kolejowego przyczyni się jednocześnie do tworzenia miejsc pracy, zwiększenia mobilności, rozwoju ekonomicznego i zwiększenia spójności terytorialnej. Patrząc w przyszłość trzeba również pochylić się nad rozwojem kolei dużych prędkości, które pozwoliłyby na połączenie z sieciami kolei dużych prędkości w Europie Zachodniej, a także rozwojem i integracją multimodalnych połączeń transportowych (drogi-koleje-lotniska-porty). Ministerstwo infrastruktury pracuje już nad projektem kolei dużych prędkości i wkrótce powinno zaproponować wariant ich rozwoju.

Rozmawiała LS