Aktualności Inwestycje

Opóźnienia na Rail Baltica różnie oceniane

Najwyższa Izba Kontroli oceniła stan realizacji prac na kolejowej magistrali Rail Baltica, mającej połączyć centralną Europę z Litwą, Łotwą i Estonią. Ocena w zasadzie nie jest pozytywna, ale także nie jest jednoznaczna.

Wniosek jest jeden. Rail Baltica jest opóźniona, a powodem takiego stanu rzeczy jest brak przygotowania spójnej i jednolitej koncepcji jej modernizacji przez PKP PLK SA. Wynika to z faktu, że wydłużenie czasu realizacji wpłynęło również na wzrost kosztów w stosunku do pierwotnie zakładanych. Rezultatem jest prowadzenie procesu planowania i realizacji linii kolejowej w sposób nieefektywny.

W założeniach i w efekcie projektów Unii Europejskiej zakładających rozbudowę multimodalnej sieci transportowej połączeń – drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich i śródlądowych, Rail Baltica ma stać się ważnym połączeniem krajów bałtyckich z centrum Europy. Wraz z jej powstaniem Litwa, ŁotwaEstonia zostaną włączone w sieć europejską co pozwoli na przewóz towarów bez kosztownych i czasochłonnych przeładunków. Dla strony polskiej istotne znaczenie na projekt modernizacji linii E75 ponieważ trasa ta otwiera północno-wschodni region na resztę kraju i powinna zmniejszyć ruch ciężkich pojazdów na drogach, przyczyniając się do poprawy jakości życia i ochrony środowiska.
Polski odcinek Rail Baltica to 341 km trasy kolejowej z Warszawy przez Białystok, EłkSuwałki do granicy Polski z Litwą w Trakiszkach. Jest on modernizowany w ramach uchwalonego przez Radę Ministrów Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Program realizują PKP Polskie Linie Kolejowe SA a nadzór sprawuje minister właściwy do spraw transportu.
Istotne jest też, co zaznacza NIK, że w północno-wschodniej Polsce dotychczas nie było linii kolejowej o takich parametrach. Dlatego może stać się ona swoistym impulsem do rozwoju całego regionu. W związku z tym istotne jest aby projekt był realizowany w sposób gospodarny i rzetelny, przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych wydatków.
Jak dotąd ukończone zostały prace na odcinku z Warszawy do Sadownego oraz rozpoczęto prace na odcinku z Sadownego do Czyżewa (odpowiednio- 66 km i ok. 35 km). Na pozostałych odcinkach rozpoczęto prace projektowe i przedprojektowe.
NIK przeprowadziła kontrolę w Ministerstwie Infrastruktury i spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, a objęła ona lata 2016 – 2018.

MD