Wywiady

Dążymy do wzrostu konkurencyjności

Z okazji 90-lecia EKD-WKD „Raport Kolejowy” rozmawiał
z Michałem Panfilem, Prezesem Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Raport Kolejowy: W grudniu przypada jubileusz 90-lecia działalności EKD-WKD. Czy pokusi się Pan o krótkie podsumowanie dotychczasowej działalności oraz największych sukcesów WKD?

Michał Panfil: Linia kolejowa EKD/ WKD w br. obchodzi 90. rocznicę funkcjonowania jako przedsiębiorstwo realizujące pasażerskie przewozy kolejowe na linii Warszawa – Grodzisk Mazowiecki. WKD jest jednym z najstarszych, niemal nieprzerwanie funkcjonujących, wyodrębnionych systemów transportu kolejowego w Polsce. Pierwsze pociągi w ramach regularnego ruchu pasażerskiego wyjechały na linię 11 grudnia 1927 r., inaugurując w pełni działalność normalnotorowej kolei elektrycznej, zbudowanej od podstaw w odrodzonej Polsce. Początkowo zarządcą i operatorem na linii były Elektryczne Koleje Dojazdowe, należące do powstałej już w 1918 r. prywatnej spółki „Siła i Światło”. Nowo zbudowana linia charakteryzowała się jednymi z najnowocześniejszych wówczas rozwiązań technicznych w dziedzinie sterowania ruchem pociągów i sygnalizacji świetlnej oraz eksploatowanego taboru. W okresie wojny pomimo tego, że linia znalazła się pod przymusowym zarządem okupacyjnym, nie zaprzestano inwestycji, które objęły m.in. znaczącą rozbudowę zaplecza technicznego. Po zakończeniu działań wojennych i wyzwoleniu Warszawy EKD przeszły pod Tymczasowy Zarząd Państwowy Ministerstwa Komunikacji. 6 października 1947 r. spółka akcyjna „Elektryczne Koleje Dojazdowe” została upaństwowiona i przejęta przez PKP. 15 kwietnia 1951 r. linię kolei elektrycznej Warszawa – Grodzisk w całości włączono organizacyjnie w struktury PKP, zrównując z „dużą” koleją. Jednocześnie zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na „Warszawska Kolej Dojazdowa”. Na przełomie lat 60-tych i 70-tych podjęto decyzję o odnowieniu linii kolejowej WKD pod kątem nowo zaprojektowanego taboru. W latach 1968–1975 zmodernizowano niemal całe torowisko, wybudowano nowe podstacje trakcyjne, zainstalowano nowy system sygnalizacji Z końcem 1972 r. stare wagony angielskie całkowicie zastąpiono nowymi zespołami trakcyjnymi serii EN94. Okres I połowy lat 90-tych XX w. przyniósł znaczne ograniczenie wydatków na kolej, w tym także na WKD. Działania restrukturyzacyjne rozpoczęły się z 1 lutego 1994 r., kiedy to powrócono do tradycji EKD i wszystkie jednostki organizacyjne, podlegające dotychczas poszczególnym służbom centralnej DOKP, skupiono pod jednym zarządem w ramach powołanego Zakładu Eksploatacji Linii WKD w Grodzisku Maz. Ustawa z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” była podstawą do podjęcia przez Zarząd PKP decyzji o przekształceniu WKD w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zależną od przyszłej spółki- -matki PKP S.A., łączącą funkcje operatora oraz zarządcy infrastruktury. Spółka rozpoczęła samodzielną działalność gospodarczą 1 lipca 2001 r. 30 września 2005 r. podpisana została umowa sprzedaży udziałów WKD na rzecz Konsorcjum Samorządowego, w skład którego wchodziły Samorząd Województwa Mazowieckiego, m.st. Warszawa oraz 6 gmin zlokalizowanych wzdłuż trasy WKD. Przeniesienie udziałów na kupujących po spełnieniu szeregu określonych warunków nastąpiło 27 września 2007 r. 100 proc. udziałów spółki WKD podzielono pomiędzy Samorząd Województwa Mazowieckiego, który objął łącznie 73 proc. udziałów (przejmując zobowiązania m.st. Warszawy) oraz 6 gmin wzdłuż linii – pozostałe 27 proc. Od tego momentu liczba właścicieli spółki pozostaje bez zmian, natomiast w związku z sukcesywnym podnoszeniem kapitału zakładowego przedsiębiorstwa i obejmowanymi tą drogą nowymi udziałami Samorząd Województwa Mazowieckiego dysponuje już ich łączną liczbą blisko 98 proc. całkowitego stanu. Od momentu rozpoczęcia działalności jako samodzielny podmiot w 2001 r., wzmocniony w 2007 r. dzięki przejęciu przez nowego właściciela, staramy się aktywnie działać na rzecz społeczności zamieszkujących rejon, który obsługujemy, a także kształtować wizerunek przedsiębiorstwa rozwijającego się i dbającego o interesy pracowników i klientów. W pierwszym dziesięcioleciu funkcjonowania spółki zapoczątkowaliśmy realizację wielokierunkowego programu naprawy i modernizacji infrastruktury. Spółka jest otwarta na nowe rozwiązania w zakresie współpracy z innymi operatorami bądź organizatorami przewozów (ZTM w Warszawie, Koleje Mazowieckie, Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych). Gwarancje udzielane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jako właściciela większości udziałów WKD, dzięki podpisanej 19 maj 2009 r. umowie wieloletniej na finansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, stanowiącej zabezpieczenie dla stabilnego finansowania spółki do końca 2024 r., umożliwiły podjęcie szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie modernizacji taboru oraz infrastruktury kolejowej. W latach 2009–2012 zrealizowaliśmy kluczowy dla dalszego funkcjonowania Spółki projekt związany z zakupem nowego taboru kolejowego, mającego zastąpić pojazdy starej generacji – serii EN94 z 1972 r. Zakup 14 szt. nowych zespołów trakcyjnych został objęty współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  (RPO WM) 2007-2013. Unijne dofinansowanie wyniosło 109,6 mln zł i stanowiło 50 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu. Zakładając konieczność znacznego polepszenia oferty przewozowej – m.in. poprzez uruchomienie nowych pociągów w rozkładzie jazdy – w latach 2014–2016 zrealizowaliśmy projekt obejmujący pozyskanie kolejnych 6 szt. taboru. Projekt zakładający zakup kolejnych pojazdów wraz z budową systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na wszystkich stacjach i przystankach linii WKD, a ponadto modernizacją torowiska o łącznej długości 25 km, zabudową nowoczesnych urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa na 16 przejazdach kolejowych oraz doposażeniem zaplecza technicznego dla utrzymania taboru kolejowego, został zrealizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Współfinansowanie strony szwajcarskiej wyniosło ok. 76 mln zł i stanowiło 57 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu. Najważniejszym przedsięwzięciem w dziedzinie infrastruktury zrealizowanym w latach 2012–2016 była przebudowa układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z podwyższeniem napięcia z dotychczasowych 600V do 3000V prądu stałego. Jako jedna ze spółek stanowiących własność jednostek samorządowych podpisaliśmy porozumienie w sprawie powołania Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych, który będzie stanowić podstawę dla wymiany doświadczeń, współpracy oraz kształtowania jak najlepszych warunków dla rozwoju kolei. W ramach współpracy pomiędzy przewoźnikami zrzeszonymi w ZSPK w ciągu 2016 r. wprowadziliśmy nową ofertę specjalną pn. „Wspólny Bilet Samorządowy”. Podpisaliśmy „Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego. Wprowadziliśmy ponadto certyfikowany system zarządzania jakością dla procesów związanych z planowaniem i realizacją usług aglomeracyjnych przewozów pasażerskich. Współpracując ściśle z Samorządem Województwa Mazowieckiego nieustannie dążymy do wzrostu własnej konkurencyjności poprzez kształtowanie jak najbogatszej oferty przewozowej – tak w odniesieniu do sukcesywnie zwiększanej oferty przewozowej w wymiarze ilościowym i jakościowym, jak i sprostaniu rosnącym wymaganiom pasażerów.

RK: Dużo mówi się o tym, że przewoźnicy pasażerscy notują wzrost zainteresowania koleją. Jak to wygląda w WKD? Ilu pasażerów przewieźliście w tym roku? Czy zauważalny jest trend wzrostowy – i z czego wynika?

MP: W br. po trzech kwartałach liczba przewiezionych pasażerów ukształtowała się na poziomie porównywalnym w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. Tendencji wzrostowej spodziewamy się w ciągu ostatniego kwartału br., której początek zaobserwowaliśmy, analizując dane za październik. W okresie od stycznia do października przewieźliśmy 6,3 mln pasażerów. Jeżeli zakładana dynamika zostanie utrzymana, to w skali całego roku szacujemy osiągnięcie wzrostu na poziomie ok. 10 proc. Na osiągnięty dotychczas wynik w zakresie liczby przewiezionych pasażerów na linii WKD miały wpływ: kontynuowane na dużą skalę przedsięwzięcia inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury kolejowej, jak również inne okoliczności, na które Spółka nie mogła mieć decydującego wpływu. Realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne, stanowiące bezpośrednią kontynuację wieloletniego planu modernizacji taboru oraz zarządzanej infrastruktury kolejowej (modernizacja torowiska, przejazdów kolejowych, wykonanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej), miały na celu zapewnienie jak najwyższej konkurencyjności Spółki w ramach prowadzonej działalności podstawowej, obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich. Wśród istotnych okoliczności wpływających na uzyskany rezultat należy wymienić kontynuację kompleksowej naprawy torowiska na obciążonym szlaku linii WKD – pomiędzy Komorowem i Podkową Leśną. Kolejnym elementem jest przeprowadzona modernizacja mostu kolejowego zlokalizowanego na ww. szlaku. Zasadnicze roboty w ramach wspomnianych przedsięwzięć, wymagające wprowadzenia ograniczeń w obowiązującej ofercie przewozowej, zostały zrealizowane łącznie w ciągu dwóch miesięcy – także poza okresem wakacyjnym. Z końcem 2016 r. w ramach kompleksowej przebudowy dotychczasowej konstrukcji rozkładu jazdy rozpoczęliśmy zwiększanie oferty przewozowej, która będzie sukcesywnie rozwijana w kolejnych latach. Uruchomienie dodatkowych kursów wraz z uporządkowaniem struktury dotychczas istniejących i skrócenie czasu przejazdu na poszczególnych odcinkach, pozwala na uzasadnienie tempa dynamiki zmian w przewozach pasażerskich w ciągu II połowy 2017 r. Dodatkowej szansy na znaczącą poprawę zainteresowania ze strony podróżnych upatrujemy w końcowych miesiącach br. w związku z rozpoczętym we wrześniu remontem linii kolejowej nr 447 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Włochy i możliwością przejęcia części potoków pasażerskich przez WKD.

RK: Wspomniał Pan o inwestycjach infrastrukturalnych – jakie udało się przeprowadzić? Ile kosztowały?

MP: W br. zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Oznaczało to sfinalizowanie w pierwszym kwartale trzech inwestycji związanych z modernizacją infrastruktury kolejowej, takich jak: zabudowa dodatkowych zabezpieczeń na 8 przejazdach kolejowych (koszt całkowity 6,62 mln zł brutto), wykonanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i monitoringu (koszt całkowity 5,77 mln zł brutto) oraz dostawa i montaż podestów do obsługi taboru kolejowego w obrębie hali przeglądowo-naprawczej (1,46 mln zł brutto). Bieżący rok upłynął również pod znakiem kontynuacji realizowanych konsekwentnie od 2009 r. kompleksowych napraw torowiska oraz obiektów inżynieryjnych. Przeprowadziliśmy dwie istotne inwestycje zaplanowane na 2017 r., obydwie dotyczyły szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna na linii kolejowej nr 47. Pierwszym z przedsięwzięć była modernizacja mostu na rzece Zimna Woda (w km 20,508) o wartości 1,48 mln zł brutto. Drugim – kompleksowa naprawa toru nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) na długości ok. 7 km, której koszt całkowity zamknął się w kwocie 7,16 mln zł brutto. Przeprowadzenie modernizacji mostu wymagało podziału robót na kilka etapów, z których najistotniejsze były fazy wymagające wprowadzenia specjalnej organizacji ruchu pociągów, wspomaganych przez zastępczą komunikację autobusową. Inwestycja wymagała całodobowego zamknięcia dla ruchu pociągów toru nr 1 (tor prawy w kierunku od Warszawy do Grodziska Mazowieckiego), a następnie toru nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Wykonanie kompleksowej naprawy toru nr 2 wymagało z kolei ścisłego skoordynowania prac z równolegle prowadzonym drugim etapem modernizacji mostu. Naprawa oprócz odcinków szlakowych objęła również tory w obrębie stacji Komorów i Podkowa Leśna Główna. Modernizacja mostu oraz kompleksowa naprawa toru na szlaku pomiędzy Komorowem i Podkową Leśną zostały zrealizowane w terminie, zgodnie z przewidzianymi harmonogramami. Prace prowadzone były przy czynnym ruchu pociągów oraz z założeniem odpowiedniego wyprzedzenia czasowego względem planowanej modernizacji równoległej do WKD linii kolejowej nr 447 na odcinku pomiędzy Warszawą i Grodziskiem Mazowieckim. Odpowiednia koordynacja działań w ramach współpracy WKD z wykonawcami umożliwiła wznowienie ruchu kolejowego w zaplanowanym terminie i bez jakichkolwiek ograniczeń.Spośród inwestycji o mniejszym zakresie w bieżącym roku zrealizowaliśmy m.in. elektryfikację jednego z torów postojowych na stacji Podkowa Leśna Główna oraz zmodernizowaliśmy przejazd kolejowy zlokalizowany w ciągu al. Wojska Polskiego w Pruszkowie (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719). W ostatnim kwartale rozpoczęliśmy przebudowę nawierzchni drogowej na 5 przejazdach kolejowych linii WKD, która zostanie ukończona w I kwartale 2018 r. Przedsięwzięcia inwestycyjne finalizowane na przełomie lat 2016 i 2017, jak również realizowane w 2017 r., a dotyczące zasadniczych etapów modernizacji zarządzanej infrastruktury kolejowej (modernizacja torowiska, przejazdów kolejowych, wykonanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej), miały na celu utrzymanie jej właściwych parametrów w zakresie możliwości prowadzenia przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. W szerszym ujęciu wpisują się w dążenie do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności spółki w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich. Ponadto dzięki wykonanym inwestycjom w infrastrukturę kolejową mamy na co najmniej kilkanaście najbliższych lat zapewnione dobre warunki dla niezakłóconej i właściwej realizacji rozkładu jazdy pociągów. Całkowita wartość zrealizowanych prac w ciągu 2017 r. przekroczyła 22 mln zł brutto. Inwestycje zostały sfinansowane ze środków pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, jak również ze środków własnych spółki WKD, dla których zabezpieczenie stanowi zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa ramowa o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Zdajemy sobie sprawę, że remont torowiska oraz modernizacja mostu wiązały się z pewnymi niedogodnościami dla podróżnych, jednakże uwzględniając doświadczenie lat ubiegłych oraz sugestie społeczności lokalnych i pasażerów podjęliśmy wszelkie niezbędne starania, aby wykonywane prace modernizacyjne trasy były jak najmniej uciążliwe i terminowe. Zapewniono komunikację zastępczą, informacje dla podróżnych, jak również skomunikowanie pociągów ze środkami komunikacji publicznej. Zrealizowane działania stanowią jeden z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD, obejmującej m.in. zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Efekty działań wpłyną bezpośrednio na poprawę komunikacji we wszystkich gminach zlokalizowanych w południowo-zachodnim paśmie aglomeracji warszawskiej, przez które przebiega linia WKD – poprzez wzrost komfortu podróży i poczucia bezpieczeństwa. Docelowo zwiększy się spójność gospodarcza, społeczna i przestrzenna poszczególnych jednostek osadniczych w obrębie tego obszaru oraz w szerszej skali – względem centralnego ośrodka aglomeracji, m.st. Warszawy. Wymienione rezultaty przyczynią się z kolei do poprawy konkurencyjności Województwa Mazowieckiego. W br. kontynuowaliśmy podjęte działania w celu rozbudowy infrastruktury kolejowej na jednotorowym obecnie szlaku pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Podkową Leśną, które objęły przygotowanie niezbędnej dokumentacji, umożliwiającej ubieganie się o wsparcie z programów bezzwrotnej pomocy finansowej.

RK: A jakie inwestycje mają Państwo w planach? Największym chyba zapowiedzianym projektem jest budowa drugiego toru do Grodziska. Jakie środki są potrzebne na tę inwestycję? Kiedy mogłaby się rozpocząć realizacja projektu?

MP: Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego, zakładającego zwiększenie przepustowości jednotorowego obecnie szlaku pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim w postaci budowy drugiego toru na całej długości tego szlaku, jest najbardziej ambitnym z zadań, jakie chcielibyśmy zrealizować w perspektywie finansowej 2014–2020. W styczniu br. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji przedprojektowej, umożliwiającej ubieganie się o współfinansowanie inwestycji z programów bezzwrotnej pomocy finansowej. Dokumentacja obejmuje m.in. studium wykonalności dla budowy toru (w tym w szczególności powiązanie nowego toru z istniejącymi układami torowymi i systemem sterowania stacji Podkowa Leśna Główna oraz Grodzisk Mazowiecki Radońska), analizę uwarunkowań środowiskowych oraz przygotowanie materiałów wyjściowych dla zlecenia opracowania projektu budowlanego. Aktualnie studium mamy już przygotowane, w sierpniu br. złożyliśmy  wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z tzw. Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia. Na mocy postanowienia wydanego przez uprawniony organ administracyjny przystąpiliśmy do opracowywania Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej inwestycji. Etap ten będzie stanowić jedno z największych wyzwań w całości projektu. Całkowity oszacowany w ramach studium wykonalności koszt realizacji inwestycji w rekomendowanym wariancie wynosi ok. 103 mln zł brutto. Budowę zamierzamy realizować ze środków własnych przy udziale współfinansowania ze środków pomocy bezzwrotnej, oczywiście w ramach zabezpieczeń przewidzianych w umowie ramowej zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Jeżeli uda się zabezpieczyć w pełni szacowane środki oraz pomyślnie sfinalizować uwarunkowania związane z niezbędną dokumentacją, to budowa powinna zostać zrealizowana w latach 2020–2021.

RK: WKD uczestniczy też w pracach zmierzających do uruchomienia nowego połączenia Warszawa – Sochaczew. Proszę opowiedzieć nam coś więcej o tej inicjatywie.

MP: Aktualnie prowadzone są działania obejmujące przegląd uwarunkowań formalno-prawnych i finansowych związanych z możliwością podjęcia inwestycji do realizacji, w tym m.in. struktura organizacyjna podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie, realizację i zarządzanie przedsięwzięciem czy instrumenty finansowe, jakie mogłyby zostać wykorzystane. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z orientacyjnymi datami realizacji kolejnych etapów (tzw. kamieni milowych) nie został jeszcze określony. Spotkania pomiędzy zainteresowanymi jednostkami samorządowymi, które odbyły się w ostatnim czasie, miały na celu podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań studialnych, a zarazem określenie dalszych dróg pozwalających przyśpieszyć podjęcie realizacji projektu. Koordynatorem przedsięwzięcia na obecnym etapie jest Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Udział WKD rozpatrywany jest aktualnie jako jeden z wariantów wspomagających realizację przedsięwzięcia na poszczególnych etapach, tj. przygotowawczym, wdrożeniowym lub eksploatacyjnym. Z uwagi na znaczące obciążenia finansowe związane z realizacją dotychczasowych przedsięwzięć nie mamy możliwości podjęcia inwestycji związanej z budową nowych połączeń i uruchomieniem na nich regularnych przewozów pasażerskich – bez znaczącego wsparcia ze strony jednostek samorządu terytorialnego – zarówno szczebla gminnego, jak i wojewódzkiego. Jednakże jako podmiot pełniący funkcję zarządcy infrastruktury oraz przewoźnika możemy podjąć się przyszłego zarządzania i utrzymywania nowej linii oraz prowadzenia na niej przewozów. WKD nie jest natomiast w stanie samodzielnie z finansowego punktu widzenia przeprowadzić wszystkich działań związanych z przygotowaniem i realizacją budowy.Zgodnie ze studium wykonalności opracowanym na zlecenie władz samorządów, zlokalizowanych na terenach, przez które miałaby przebiegać nowa linia, koszty realizacji przedsięwzięcia oszacowano na ok. 400 mln zł, z czego ok. 60 mln zł wyniosłyby koszty wykupu gruntów. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji koszty te jednak należy poddać aktualizacji – w szczególności aktualizacja wyceny powinna dotyczyć kosztów wykupu gruntów. Kwestia zabezpieczenia i wykupu gruntów, na których miałaby zostać zbudowana niezbędna infrastruktura, jest kluczowym elementem, stanowiącym punkt wyjścia dla możliwości zrealizowania tej inwestycji. W ramach przedsięwzięcia zakładane jest powstanie kompletnej infrastruktury służącej do świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, a zatem: infrastruktury drogowej (nawierzchnia, architektura przystankowa do obsługi podróżnych), infrastruktury systemów zasilania (stacje do ładowania akumulatorów, podstacje trakcyjne, napowietrzna sieć zasilająca – o ile dotyczy), systemów sterowania ruchem (sygnalizacja świetlna – w tym urządzenia i rozwiązania na styku z regularnym ruchem kołowym, urządzenia służące do śledzenia i lokalizacji pojazdów, monitoring, nadzór i kontrola dyspozytorska itp.), infrastruktury zaplecza technicznego (w tym: do utrzymania taboru). W ramach inwestycji zakupione zostałyby również pojazdy spełniające określone wymagania techniczne i funkcjonalne.

RK: Jakie jeszcze mają Państwo plany na nadchodzący, nowy rok?

MP: Założenia na 2018 r. obejmują m.in. wzrost podaży miejsc w ofercie przewozowej poprzez uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach rozkładu jazdy. Realizacja tego zamierzenia jest jednak uwarunkowana koniecznością zwiększenia zatrudnienia i pozyskania nowych pracowników, szczególnie w zespole maszynistów. W dalszej kolejności planujemy również uzupełnienie oferty o nowe aplikacje, służące potrzebom dynamicznej informacji pasażerskiej oraz rozwijanie możliwości bezgotówkowego wnoszenia opłat za przejazdy. W odniesieniu do przedsięwzięć inwestycyjnych, obejmujących modernizację zarządzanej infrastruktury kolejowej, poza wymienionymi wcześniej działaniami na rzecz budowy drugiego toru pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim oraz przebudową nawierzchni na przejazdach kolejowych, planujemy również podjęcie modernizacji peronów na wybranych przystankach osobowych (m.in. przystanek w Regułach), opracowanie projektu wraz z rekonstrukcją zadaszenia starej hali przeglądowo-naprawczej z 1927 r., a także modernizację centrum sterowania urządzeniami zasilania na linii WKD. Ponadto w 2018 r. kontynuowane będą działania związane z wykonaniem szczegółowego opracowania projektowego dla kompleksowej modernizacji obiektów małej architektury przystankowej. Wdrożenie na podstawie uzgodnień i otrzymanych zezwoleń jest zakładane w latach 2018–2022, w ramach 5-letniego okresu trwałości projektu zrealizowanego przy udziale współfinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – w ramach którego zostało zapoczątkowane opracowywanie koncepcji dla modernizacji wyposażenia stacji i przystanków osobowych.

Rozmawiała LS

Reklama