Konferencja

XV Konferencja Modernizacja Taboru Szynowego – zakup i utrzymanie. Razem tworzymy tabor kolejowy przyszłości

Blisko 300 uczestników, 40 wystawców i 40 prelegentów, fora dyskusyjne, wystąpienia, prezentacje innowacyjnych rozwiązań, panele z udziałem przewoźników, producentów taboru i instytucji zajmujących się finansowaniem projektów kolejowych – tak wyglądała tegoroczna edycja jubileuszowej XV Konferencji Modernizacja Taboru Szynowego – zakup i utrzymanie, zorganizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei w dniach 18–20 kwietnia 2018 r. w Wiśle.

Konferencję otworzyli Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adam Musiał oraz Dyrektor Dorota Markiewicz. Następnie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów nowym firmom członkowskim: Serwis Pojazdów Szynowych ASO Piotr Mieczkowski, MIDURA GROUP Sp. z o.o., JOTUN POLSKA Sp. z o.o., Katpol Wajcowicz i Wspólnicy Sp. J., SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o., Fabryka Wyrobów Runowych Runotex SA, PHOENIX CONTACT Sp. z o.o., RAIL-BOHAMET Sp. z o.o., Simpax Sp. z o.o., Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET SA, CZ-Carbon POLSKA Sp. z o.o., Serwis Pojazdów Szynowych ASO Mieszkowski

Finansowanie projektów taborowych

 Jako pierwszy głos zabrał Marek Palka, Koordynator ds. Transportu i Inżynierii Mechanicznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który przybliżył zebranym tematykę związaną z finansowaniem prac B+R w obszarze transportu kolejowego.
– Naszym celem jako instytucji jest łączenie świata nauki i biznesu – powiedział Palka. – W latach 2008–2017 na innowacje i rozwój polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw przeznaczyliśmy 43 mld zł.
Palka szczegółowo przedstawił projekty dotyczące taboru szynowego, harmonogram konkursów, zakres wsparcia oraz intensywność udzielanej pomocy. Maksymalny poziom dofinansowania projektu, jak podkreślił, zależy od statusu przedsiębiorstwa i rodzaju badań. Palka wyjaśnił, że planowane koszty projektu muszą mieścić się w zakresie wartości kosztów kwalifikowalnych ustalonych regulaminem danego konkursu, projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania, konieczna jest też komercjalizacja wyników prac, a realizacja i pierwsze wdrożenie musi odbyć się na terytorium Polski.
O funduszach dla projektów transportu szynowego mówił także Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Pierwszy panel w dużej mierze poświęcono konkretnym propozycjom dla produkcji i modernizacji taboru szynowego, takim jak:

  • najnowsze rozwiązania konstrukcyjne MEDCOM dla krajowych i zagranicznych producentów taboru (Jerzy Kaska, Dyrektor Handlowy ds. Trakcji MEDCOM Sp. z o.o., partner technologiczny),
  • rola fotelów maszynisty we współczesnych pojazdach szynowych (Damian Midura, Prezes MIDURA GROUP Sp. z o.o. oraz Rafał Szostak, Manager Projektu),
  • laserowe systemy pomiaru geometrii kół taboru szynowego (Juliusz Grabczyk, Prezes Zarządu GRAW Sp. z o.o.),
  • rozwiązania 3M wykorzystywane w modernizacji i budowie taboru szynowego (Marcin Domanski, Market Development Specialist 3M Poland Sp. z o.o.),
  • rewolucjonizowanie mobilności (Ilona Jacob, Dyrektor HERBERT KNEITZ GmbH),
  • cyfrowa łączność radiowa (Sławomir Pipke, Dyrektor ds. Eksploatacji PKP Szybka Kolej miejska w Trójmieście Sp. z o.o.)
  • oraz części zamienne produkowane przez DARPOL jako odpowiedź na potrzeby producentów i operatorów taboru (Dariusz Jasiński, Prezes Zarządu DARPOL Sp. z o.o.).

Kolej Dużych Inwestycji

 Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu „PKP Intercity” SA, opowiedział o inwestycjach największego polskiego przewoźnika pasażerskiego.
– W roku 2017 z usług „PKP Intercity” skorzystało 42,8 mln klientów, czyli o 4,3 mln więcej niż rok wcześniej. Oznacza to 11 proc. wzrost liczby podróżnych – zauważył Oniszczuk. – Dalszy rozwój wymaga inwestycji. Nasza strategia taborowa zakłada odnowienie zaniedbanego taboru wagonowego, podniesienie standardu posiadanego taboru, wymianę części puli lokomotyw oraz wagonów na nowe, a także zakup nowych pociągów.
Kolej Dużych Inwestycji, czyli zaktualizowana strategia taborowa „PKP Intercity” na lata 2016–2020 z perspektywą do 2023 r., jest największym programem taborowym spółki i zakłada inwestycje na poziomie 7 mld zł. Strategia obejmuje m.in. współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie produkcji i zakupu siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych, dwóch składów typu push-pull oraz 25 lokomotyw. Najbliższe postępowania będą dotyczyć zakupu: 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych zdolnych rozwijać prędkość do 200 km/h (z opcją na pięć nowych), 10 lekkich lokomotyw manewrowych oraz 240 nowych wagonów.

Innowacyjne rozwiązania dla producentów taboru

 Także w drugim panelu prelegenci położyli duży nacisk na zaprezentowanie rozwiązań, które mogą wpłynąć na wykreowanie kolei przyszłości – bezpiecznej, komfortowej, z nowoczesnym taborem oraz wyposażeniem przystosowanym zarówno do wygody i potrzeb pasażerów, jak i personelu. Takimi rozwiązaniami są np. fotele pasażerskie i maszynistów (Michał Chomicki, Kierownik Regionu KATPOL Wojcowicz i Wspólnicy Sp. J.), aplikacja ConSEL (Arkadiusz Urbańczyk, Inżynier Sprzedaży AKSEL Sp. z o.o.), połączenia przewodów w technice Push-in (Dariusz Chiliński, Kierownik Zespołu PM w PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.), systemy wykolejania Holmatro (Marcin Chmielewski, Holmatro POLSKA Sp. z o.o.), technologia oklejania nowych i modernizowanych pojazdów folią (Magdalena Chudecka, Doradca Techniczno-Handlowy Unimarket Kompozyty Sp. z o.o., Sp. K). oraz budowaModernizacja zaplecza serwisowego taboru (Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy w firmie Sosnowski Sp. z o.o., Sp. K).
Pierwszy dzień konferencji uświetniła jubileuszowa gala, podczas której organizatorzy wręczyli specjalne statuetki i podziękowania instytucjom, firmom i sympatykom, którzy w przeciągu ostatnich piętnastu lat współtworzyli markę konferencji.

Przewoźnicy a tabor

 O modernizacji taboru i zapleczy technicznych Przewozów Regionalnych opowiedział Paweł Stefański, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Aktywami. Jak podkreślił Stefański, w ramach realizacji strategii taborowej Przewozy Regionalne zorganizowały zakup pięciu nowych spalinowych zespołów trakcyjnych 223M (SA139), trzech nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 31WE (ED78) oraz czterech nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 34WE (EN96A), a także modernizację 36 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57. Spółka planuje także modernizację sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych ED72 (z opcją do 12). Przeprowadzane są również inwestycje w punktach utrzymania – Spółka posiada łącznie 32 punkty utrzymania, w których we własnym zakresie wykonuje poziomy utrzymania do P5 włącznie.
Modernizacja zaplecza utrzymaniowego była tematem wystąpienia Agaty Boguckiej, zastępcy kierownika Działu Technicznego Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Po przedstawieniu historii i założeń spółki Bogucka opowiedziała zebranym o przejęciu i modernizacji STP Szczęśliwice.
– Od pierwszych dni po objęciu terenu SKM zajmuje się usprawnieniem pracy i przystosowaniem STP do własnych potrzeb – podkreśliła Bogucka.
Przeprowadzono modernizację hali A, wybudowano nową myjnię umożliwiającą mycie taboru przez cały rok, przebudowano układ torowy oraz zbudowano oczyszczalnię ścieków, która spełnia obowiązujące standardy i wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
Członek Zarządu Kolei Mazowieckich Czesław Sulima przybliżył zebranym inwestycje taborowe i inwestycje związane z utrzymaniem taboru spółki.
– Obecnie prowadzimy działalność przewozową na 15 liniach kolejowych o łącznej długości 1342 km – powiedział Sulima. – W ciągu doby Koleje Mazowieckie uruchamiają średnio 800 pociągów, którymi podróżuje ponad 170 tys. osób. Według stanu na koniec marca 2018 r. Spółka eksploatuje 22 typy pojazdów kolejowych. Większość to pojazdy poddane gruntownej modernizacji (45 proc.) oraz pojazdy nowe (38 proc.). Jedynie 17 proc. stanowią pojazdy starej generacji.
17 stycznia 2018 r. Koleje Mazowieckie zawarły ze Stadlerem umowę ramową na dostawę 61 EZT pięcioczłonowych, 10 EZT dwuczłonowych i symulatora jazdy, serwisowanie każdego z pojazdów, dostawę pakietów naprawczych-pozderzeniowych oraz szkolenie pracowników.