Inwestycje

Priorytety Ministerstwa Infrastruktury

Minister Andrzej Adamczyk udzielił w Sejmie odpowiedzi na interpelacje posła Krzysztofa Truskolaskiego z Nowoczesnej w sprawie priorytetów polityki Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w 2018 r.

Szef resortu wymienił szereg kwestii, które w najbliższym roku będą najistotniejsze do realizacji. Adamczyk przedstawił także priorytety dotyczące kolei.

Centralny Port Komunikacyjny

 Z odpowiedzi ministra wynika, że najistotniejsze będą działania związane z realizacją projektu CPK. Adamczyk podkreślił, że o pozycji tego projektu w planach rządu świadczy fakt powiązania funkcji Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego z funkcją sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Minister zaznaczył również, że w tym wypadku podjęcie niektórych działań opisanych w przyjętej w zeszłym roku koncepcji wymaga realizacji inwestycji przez przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze” oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.
Koncepcja CPK zakłada, że w Polsce powstanie najbardziej innowacyjny port lotniczy, który pod względem jakości obsługi pasażerów ulokuje się w pierwszej dziesiątce portów lotniczych świata.
Taka inwestycja niesie za sobą wiele kwestii do rozstrzygnięcia. Dla Adamczyka ważne jest, aby szczegółowo zaplanować inwestycję, w tym wykonanie połączeń drogowych oraz kolejowych, a także całą infrastrukturę towarzyszącą, taką jak baza paliw lotniczych z bocznicą kolejową, baza obsługi technicznej statków powietrznych, terminal cargo, catering lotniczy itp. Na dalszym etapie prac należy również określić, jak powinien wyglądać teren otaczający lotnisko, z uwzględnieniem bazy hotelowej, centrów handlowych, usługowych, konferencyjnych itp.

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Plany MI na rok 2018 zakładają aktualizację Strategii Rozwoju. W kalkulacji Ministerstwa Infrastruktury zachodzi bowiem konieczność aktualizacji zapisów sektorowych w celu dostosowania dokumentu do aktualnych priorytetów rządu. Prace nad aktualizacją mają potrwać do końca 2018 r., przy czym w bieżącym roku przewiduje się następujące etapy:

 • przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • konsultacje społeczne i międzyresortowe projektów strategii,
 • przygotowanie projektów strategii po konsultacjach społecznych,
 • przedłożenie dokumentów na komitety RM oraz Radę Ministrów.

Krajowy Program Kolejowy

 W sektorze kolejowym pierwszoplanowym zagadnieniem dla MI jest dalsza realizacja Krajowego Programu Kolejowego. Adamczyk zaznaczył, że realizacja KPK o wartości ponad 66 mld zł jest dużym wyzwaniem. Ministerstwo wraz z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA podejmują na bieżąco wszelkie działania zarówno w zakresie finansowym, jak i rzeczowym. W 2018 r. planowane jest dalsze, ponad dwukrotne w stosunku do ubiegłego roku zwiększenie nakładów w ramach projektów inwestycyjnych – w sumie do ponad 10 mld zł.
Resort ma zamiar położyć nacisk na zadania związane z ogłaszaniem postępowań przetargowych, podpisywanie kolejnych umów oraz przygotowywanie kolejnych projektów. Podległe resortowi PLK planują ogłoszenie postępowań przetargowych o wartości ponad 10,5 mld zł. Wartość planowanych do podpisania umów szacowana jest na ok. 15 mld zł. Z zadań szczegółowych Adamczyk wymienił terminowe prowadzenie rozpoczętych już prac na linii obwodowej w Warszawie, linii kolejowej nr 7 WarszawaLublin, ciągu E20 WarszawaPoznań czy linii 447 WarszawaGrodzisk Mazowiecki. Rezultatem ma być zakończenie prac na ok. 1200 km torów.
Minister poinformował także, że planuje prowadzenie działań wpierających pełne i efektywne wykorzystanie dostępnej puli środków UE dla projektów transportowych. Resort ma zamiar kontynuować działania wspierające i usprawniające przyspieszanie realizacji inwestycji oraz wydatkowania funduszy unijnych. Ponadto położony zostanie nacisk na ścisłą współpracę z CUPT, MIR, a także z GDDKiA i PKP PLK SA w celu sprawnego i efektywnego wdrażania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym monitorowanie postępu rzeczowo-finansowego realizacji programów i wsparcie beneficjentów oraz instytucji w rozwiązywaniu problemów o charakterze indywidualnym i systemowym.

Wspólny Bilet

 Wspólny Bilet stanowi kolejne z kluczowych zagadnień, które mają być realizowane przy wsparciu MI w 2018 r. Pierwszy krok poczyniono już we wrześniu 2017 r. Wówczas wdrożono w życie I etap projektu Wspólny Bilet, polegający na umożliwieniu podróżnym zakupu w jednym miejscu jednego dokumentu na przejazd większą liczbą pociągów.
Pierwotnie Pakiet Podróżnika powstał przy współpracy trzech przewoźników – PKP Intercity SA, Przewozów Regionalnych Sp. z o.o., PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – z PKP Informatyka Sp. z o.o. oraz przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury. W I etapie nastąpiło uruchomienie sprzedaży biletów oferowanych przez trzech wymienionych wcześniej przewoźników z możliwością przyłączenia kolejnych przewoźników o zasięgu regionalnym i aglomeracyjnym. Od 1 lutego 2018 r. do Pakietu Podróżnika dołączyła Łódzka Kolej Aglomeracyjna, czyli pierwszy w kraju samorządowy przewoźnik, który oferuje takie rozwiązanie.
Istotnym dla MI było także uruchomienie komercyjnej aplikacji Bilkom 2, czyli nowej platformy sprzedaży biletów. W 2018 r. w planach resortu jest włączanie kolejnych przewoźników do systemu. Jako pierwszy przewoźnik samorządowy do Wspólnego Biletu dołączyła właśnie wspomniana wyżej Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

Wieloletni Program Utrzymaniowy

 Na liście priorytetów MI wysoko znajduje się także realizacja programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 r”.
Główną oś przyjętej w styczniu 2018 r. uchwały „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 r.” jest:

 • zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej,
 • likwidacja zaległości utrzymaniowych,
 • zachowanie sieci linii kolejowych,
 • wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych.

Plany resortowe zakładają zatem wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach oraz zapewnienie niezbędnych środków na prace utrzymaniowo-remontowe na istniejącej sieci kolejowej. Plany te mają być sfinansowane ze środków budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Na jego realizację w latach 2019–2023 ze środków publicznych zostanie przeznaczone ok. 23,8 mld zł, w tym ok. 21 mld zł z budżetu państwa.
W przypadku WPIK kluczową kwestią jest opracowanie oraz zawarcie umów wieloletnich z zarządcami infrastruktury kolejowej,. Adamczyk podkreślił, że umowy wieloletnie określać będą warunki otrzymania środków przez zarządców infrastruktury kolejowej. Mają być zawierane na pięć lat z uwzględnieniem jednorocznego finansowania budżetowego. W ten sposób w opinii ministra zapewnione zostanie efektywne finansowanie programu, co umożliwi lepsze planowanie i zlecanie prac utrzymaniowych oraz remontowych w cyklu wieloletnim. Dzięki temu krajowy rynek wykonawców, przede wszystkim firm budowlanych, będzie mógł lepiej przygotować się do realizacji kontraktów remontowo-utrzymaniowych.

Poprawa usług przewozowych

 Ministerstwo nie zapomina także o swojej funkcji jako organizatora kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych. W 2018 r. MI planuje kontynuowanie działań mających na celu dalszą poprawę jakości realizowanych usług. Oznacza to zawarcie aneksu do umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich ze spółką PKP Intercity SA. W ramach zmian zaplanowano włączenie do umowy nowych taborowych projektów inwestycyjnych realizowanych na rzecz tych przewozów. Rezultatem ma być, jak podkreślił Adamczyk, radykalna:

 • poprawa jakości usług przewozowych w kolejowym publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów międzywojewódzkich,
 • poprawa konkurencyjności transportu kolejowego,
 • zwiększenie wielkości pasażerskich przewozów kolejowych,
 • zwiększenie udziału kolei w rynku przewozów pasażerskich.

MI planuje także stworzenie jak najlepszego modelu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb pasażerów w celu:

 • zapewnienia spójności komunikacyjnej kraju,
 • eliminowania białych plam transportowych na mapie komunikacyjnej Polski,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obywateli zamieszkałych z dala od dużych ośrodków miejskich.

Poprawa przepustowości wschodnich granic

 MI zakłada także, że obecny rok pozwoli na zwiększenie przepustowości kolejowych przejść granicznych na wschodniej granicy w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku oraz rozwój polsko-chińskiej współpracy w dziedzinie przesyłek pocztowych, transportu i logistyki.
Ze względu na to, że wzrastają potoki towarowe ze wschodu w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, zaplanowano działania, które umożliwią zwiększenie przepustowości kolejowych przejść granicznych (KPG) na wschodniej granicy. W związku z planowaną modernizacją linii kolejowej nr 2 (LCS Terespol) przewiduje się uruchomienie KPG Czeremcha – Wysokie Litewskie oraz reaktywację połączenia kolejowego po istniejącej linii kolejowej o rozstawie torów 1435 mm. PKP PLK SA ściśle współpracują w tej sprawie z Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną oraz Podlaskim Urzędem Wojewódzkim. Zakłada się, że orientacyjny termin uruchomienia nowego połączenia to jesień 2018 r. Jednocześnie PLK planują prace inwestycyjne na istniejących kolejowych przejściach granicznych na wschodniej granicy. Prace te zaplanowane są na lata 2020–2023 i mają dotyczyć przebudowy, rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych oraz infrastruktury, w tym także zwiększenia dopuszczalnego nacisku.
Dodatkowo w ramach projektu przebudowy i modernizacji obszaru przeładunkowego Małaszewicze spółka CARGOTOR SA planuje przebudowę i modernizację układów torowych „szerokich” 1520 mm w zakresie wydłużenia torów zdawczo-odbiorczych do długości ok. 1050 m oraz zwiększenie dopuszczalnych nacisków z 21,5 ton do 25 ton na oś. Planowana jest również kompleksowa przebudowa układów torowych 1435 mm wraz ze zmianą sterowania z odcinkowego na obszarowe. Rozważana jest koncepcja modernizacji przejścia granicznego na linii nr 65 (Linia Hutnicza Szerokotorowa o rozstawie 1520 mm).
Resort zaznacza, że Poczta Polska i Poczta Chińska w ramach projektu Pasa i Szlaku prowadzą współpracę bilateralną w zakresie przesyłek listowych i paczkowych oraz logistyki i transportu. Celem tych prac jest uruchomienie transportu kolejowego przesyłek pocztowych między Republiką Chińską a Unią Europejską. Polska jest strategicznym partnerem Poczty Chińskiej, zapewniającym dalszy transport przesyłek do pozostałych krajów Europy.

Korytarz sieci bazowej TEN-T

Minister Adamczyk poinformował również, że resort planuje lobbowanie za zmianą układu linii bazowych TEN-T. Ma się to odbyć poprzez włączenie do korytarzy sieci bazowej przebiegających przez Polskę wybranych elementów infrastruktury TEN-T oraz przedłużenie na terytorium Polski przebiegu korytarzy sieci bazowej TEN-T.

Dodaj komentarz